Tiếng Anh-English
Ngày 28 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Kết quả học tập sinh viên
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcTin tức ngànhTin tức ngành thể dục thể thao  
Sơ kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình 9 tháng năm 2015
Thứ hai, 10:12' 05/10/2015

 

Sáng 02.10 ti Hà Ni, B trưởng Hoàng Tun Anh đã ch trì Hi ngh sơ kết công tác văn hóa, th thao và du lch 9 tháng đầu năm và nhim v 3 tháng cui năm 2015.

Trong 9 tháng đầu năm 2015, ngành Văn hóa, Th thao, Du lch và Gia đình đã n lc c gng hoàn thành kế hoch công tác đề ra, đạt nhiu kết qu quan trng. Các hot động văn hoá, ngh thut k nim các ngày l ln đặc bit là k nim 70 năm Cách mng Tháng Tám và Quc khánh nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam được t chc thành công.

Công tác tuyên truyn và t chc các hot động k nim các ngày l ln ca đất nước, ca dân tc, ca Ngành trong năm 2015 được B VHTTDL, S Văn hóa, Th thao và Du lch các tnh/thành tp trung ch đạo và ch động thc hin. Các hot động văn hóa ngh thut chuyên nghip và nhiu hot động văn hóa, liên hoan, trin lãm, tuyên truyn c động được t chc rng khp, ni dung phong phú, to không khí sôi ni trên c nước, nht là các hot động hướng v đồng bào, chiến s vùng sâu, vùng xa, biên gii và bin đảo ca T quc.

Công tác thanh tra, kim tra được tiến hành thường xuyên, kp thi phát hin, x lý nghiêm các vi phm, nâng cao vai trò qun lý nhà nước trên các lĩnh vc hot động Ngành, trng tâm là công tác t chc và qun lý l hi. T chc 20 đoàn kim tra ca lãnh đạo B và các đoàn thanh tra thc hin Ch th s 41-CT/TW ngày 5.02.2015 ca Ban Bí thư và Công đin s 229/CĐ-TTg ngày 12.02.2015 ca Th tướng Chính ph v tăng cường công tác qun lý, t chc l hi ti các địa phương.

Hot động giao lưu, hp tác quc tế v văn hóa, th thao, du lch đạt được thành công mi, hiu qu thiết thc. Nhiu s kin văn hóa-du lch được t chc thành công nước ngoài, góp phn thu hút khách du lch ti Vit Nam: Năm Văn hóa Vit Nam ti Séc; Ngày Vit Nam ti Slovakia; Nhng ngày Văn hóa Vit Nam ti Belarus; L hi Du lch-Văn hóa Vit Nam ti Nht Bn; Chương trình gii thiu du lch Vit Nam ti Singapore; Chương trình Qung bá du lch Vit Nam, gii thiu Ngôi nhà Vit Nam ti EXPO 2015 Milano và Nhng ngày Văn hóa Vit Nam 2015 ti Roma (Italia)... đặc bit là các hot động văn hóa, du lch phc v Đại hi đồng Liên minh Ngh vin Thế gii ln th 132 ti Vit Nam.

Công tác qun lý và t chc l hi căn bn đạt yêu cu đề ra, ý thc thc hin nếp sng văn minh khi tham gia l hi ca người dân có chuyn biến tích cc. Công tác t chc các l hi ln tng bước đi vào nn nếp, người dân tham gia l hi có ý thc hơn. An ninh, an toàn trong l hi được đảm bo, không để xy ra tình trng ùn tc giao thông nghiêm trng.

Công tác gia đình các cp đã được trin khai đúng yêu cu, tiến độ. Trin khai thc hin Ngh quyết s 33-NQ/TW v xây dng và phát trin văn hóa, con người Vit Nam đáp ng yêu cu phát trin bn vng đất nước gn vi ch đề truyn thông năm 2015 “Xây dng nhân cách người Vit Nam t giáo dc đạo đức li sng trong gia đình”, nhn mnh vai trò ca giáo dc gia đình đối vi s hình thành nhân cách con người Vit Nam.

V th dc, th thao, công tác qun lý nhà nước trong lĩnh vc th dc th thao tiếp tc được đẩy mnh, các văn bn qun lý nhà nước v th dc th thao như Ngh quyết, Ngh định, Thông tư, Ch th, Quyết định được ch đạo, trin khai kp thi t Trung ương đến địa phương.

Hot động th dc th thao qun chúng t Trung ương đến địa phương được t chc đa dng, vi nhiu ni dung hot động sôi ni, phong phú gn vi cuc vn động Toàn dân rèn luyn thân th theo gương Bác H vĩ đại. Ch trì, phi hp vi các tnh/thành t chc thành công Ngày chy Olympic vì sc khe nhân dân năm 2015, thu hút trên 4 triu người tham gia.

Công tác tuyn chn, đào to vn động viên được quan tâm và đầu tư đúng mc. Tham d các gii th thao quc tế 6 tháng đầu năm 2015, các vn động viên Vit Nam đã giành được 272 HCV, 216 HCB, 213 HCĐ. Các môn th thao Olympic như Bn súng, Bơi, Th dc dng c... tiếp tc đạt được thành tích cao ti đấu trường khu vc, Châu Á và thế gii.

Đoàn Th thao Vit Nam hoàn thành xut sc và vượt ch tiêu đề ra, giành được 186 huy chương, trong đó có 73 HCV, 53 HCB, 60 HCĐ, xếp hng 3/11 quc gia tham d SEA Games 28 ti Singapore. Tham d 268 ni dung ca 28 môn, đã có 22 môn th thao đạt huy chương, 16 môn th thao giành được huy chương vàng. Trong tng s 73 Huy chương Vàng, trong đó có 64 Huy chương Vàng 12 môn th thao Olympic chiếm t l 87.7%. Mt s môn th thao và mt s vn động viên đạt thành tích xut sc, xác lp 12 k lc SEA Games (03 k lc môn Đin kinh, 09 k lc môn Bơi). Nhng thành tích xut sc ca Đoàn Th thao Vit Nam ti SEA Games 28 đã khng định s ch đạo đúng đắn ca B v định hướng tp trung đầu tư trng đim cho các môn th thao trong chương trình thi đấu ca ASIAD và Olympic trong nhng năm qua.

Toàn cảnh Hội nghị

V du lch, s ch đạo quyết lit ca Chính ph v mt s gii pháp đẩy mnh phát trin du lch Vit Nam trong thi k mi ti Ngh quyết s 92/NQ-CP ngày 08.12.2014 ca Chính ph và s phi hp cht ch ca các B, ngành và y ban nhân dân các tnh/thành, các doanh nghip l hành trong toàn quc trong vic trin khai Ch th s 14/CT-TTg ngày 02.7.2015 v vic tăng cường hiu lc qun lý nhà nước, tp trung khc phc yếu kém, thúc đẩy phát trin du lich đã kim chế được đà st gim và nhanh chóng phc hi đà tăng ca khách quc tế đến Vit Nam sau nhiu tháng liên tiếp st gim.

Hiu qu kinh doanh du lch và vai trò đóng góp ca du lch ni địa ngày càng th hin rõ nét vi tng thu t du lch li tăng so vi cùng k năm trước. Mc tăng trưởng có tính đột phá ca lượng khách du lch ni (gn 50 triu lượt) trong 9 tháng khng định hiu qu bước đầu ca Chương trình kích cu du lch ni địa Người Vit Nam ưu tiên du lch Vit Nam.

 Bên cnh nhng kết qu đạt được, trong 9 tháng đầu năm 2015, công tác văn hóa, th thao và du lch cũng gp nhiu khó khăn, mt s hành vi vi phm, phn cm trong t chc, tham gia l hi tái din, gây bc xúc trong dư lun xã hi: tái hin nghi thc l hi không còn phù hp (đập trâu, đâm trâu, chém ln), các hành vi bo lc trong l hi (u đả, tranh cướp...) trong khi chính quyn, cơ quan qun lý nhà nước mt s địa phương nhn thc chưa đầy đủ, chưa quan tâm ch đạo, x lý kp thi.

Các vi phm trong t chc và tham d các cuc thi sc đẹp quc tế liên quan đến hình nh đất nước, con người và văn hóa Vit Nam...; h thng cơ s vt cht, thiết chế văn hoá, th dc th thao còn nhiu bt cp, nht là cơ s. Mt s nơi không được duy trì hot động thường xuyên, ni dung hot động nghèo nàn, hình thc; tác phm ngh thut phn nh và c vũ s nghip đổi mi đất nước chưa nhiu; các tác gi, ngh s trong các lĩnh vc ngh thut truyn thng dn mai mt. Hot động văn ngh qun chúng phc v vùng sâu, vùng xa còn ít; chế độ, chính sách đãi ng còn hn hp, khó khăn cho vic phát trin phong trào. Công tác phi hp liên ngành trong phòng, chng bo lc gia đình còn thiếu cht ch.

Hot động qun lý và thc thi pháp lut bo h quyn tác gi, quyn liên quan ti các địa phương còn rt hn chế. Chưa xây dng được th trường văn hc ngh thut trong nước, vic tài tr, đầu tư cho hot động văn hc ngh thut; hot động sáng to ngh thut biu din chưa được nhiu; ngun nhân lc, kch bn cho hot động ngh thut ngày càng thiếu ht; kinh phí tuyên truyn, qung bá tác phm ngh thut hn chế nên chưa khuyến khích tài năng sáng to ca các văn ngh s.

Công tác bo v, qun lý di tích các địa phương chưa được coi trng, công tác phòng chng cháy n chưa được quan tâm đúng mc. Các d án tu b di tích bng ngun vn đầu tư xã hi hóa ti các địa phương có chiu hướng gia tăng, gây khó khăn trong vic kim tra, qun lý.

V th dc, th thao, h thng thiết chế th thao cơ s, đặc bit là cơ s vt cht phc v tp luyn cho nhân dân vn còn thiếu thn, lc hu; đội ngũ cán b, hướng dn viên th dc, th thao cơ s còn thiếu, đặc bit là vùng sâu, xa, nông thôn, min núi, hi đảo và đồng bào dân tc.

Chế độ chính sách, chế độ dinh dưỡng cho vn động viên chưa đáp ng yêu cu. Kinh phí cho công tác đào to lc lượng vn động viên tr kế cn và chun b lc lượng vn động viên tham d các đại hi ln, đặc bit là trang thiết b tp luyn, thi đấu cho các vn động viên đội tuyn, tuyn tr quc gia ti các Trung tâm hun luyn th thao quc gia còn thiếu và lc hu do ngun kinh phí hn hp.

Vic trin khai các chương trình thuc Đề án tng th phát trin th lc, tm vóc người Vit Nam giai đon 2011-2030 gp nhiu khó khăn do thiếu phí thc hin.

V du lch, thiếu chính sách đồng b để kết ni có hiu qu gia du lch và các lĩnh vc khác. S liên kết gia các địa phương chưa tht hiu qu và còn hình thc. Cán b qun lý nhà nước v du lch địa phương còn mng v s lượng, hn chế v cht lượng. Vic kim soát cht lượng dch v, đảm bo môi trường du lch, công tác qun lý đim đến chưa đồng b, hiu qu.

Đầu tư nhà nước cho hot động xúc tiến du lch, xây dng thương hiu còn thp và rt khiêm tn so vi khu vc. Hot động qung bá, xúc tiến còn thiếu tp trung và chưa mang tính chuyên nghip cao.

Hot động khai thác du lch còn mang tính mùa v, cht lượng dch v trong mùa du lch cao đim chưa được đảm bo, chưa to được nhng sn phm du lch mi thc s hp dn đối vi du khách. Hin tượng nâng giá, ép giá đối vi khách du lch chưa được ch đạo x lý hiu qu; hướng dn viên du lch chưa có th, hướng dn viên du lch là người nước ngoài hot động không đúng quy định ti mt s địa phương vn tái din.

Phát biu kết lun Hi ngh, B trưởng Hoàng Tun Anh ghi nhn và đánh giá cao s c gng, n lc ca toàn Ngành trong vic trin khai thc hin các nhim v trng tâm, đồng thi nht trí vi nhng nhim v cn trin khai trong 03 tháng cui năm 2015. Trong đó, B trưởng nhn mnh: Toàn ngành cn tp trung, n lc thc hin tt các mc tiêu, kế hoch đã đề ra, cn có s phi hp, h tr gia các đơn v thuc B và các B, ngành liên quan.

       Trong lĩnh vc du lch, nhng tháng cui năm lượng khách du lch đến Vit Nam đã tăng, cn khai thác, phát huy tim năng ca các vùng du lch trng đim, thế mnh ca các địa phương, phát huy thế mnh ca các nhà đầu tư chiến lược v du lch. Cn lưu ý nhng vn đề bt cp v du lch mà báo chí đã nêu, quan tâm ti môi trường du lch, xúc tiến qung bá, cht lượng dch v

       Bên cnh đó, cn quan tâm ti các hot động trong biu din ngh thut, cp th hành ngh cho các ngh sĩ, đẩy mnh công tác xã hi hóa trong t chc biu din, phong tng danh hiu cho các ngh sĩ, đẩy mnh công tác thanh tra, kim tra các hot động v văn hóa, th thao và du lch; thc hin C phn hóa doanh nghip theo đúng l trình; tiếp tc đẩy mnh vic trin khai các Đề án bo tn, phát huy các giá tr văn hóa dân tc, quy hoch tượng đài, thc hin Lut phòng chng bo lc gia đình…

       Đối vi lĩnh vc th dc th thao, B trưởng biu dương nhng thành tích đã đạt được trong 9 tháng đầu năm và yêu cu Tng cc th dc th thao cn tp trung hoàn thành tt nhim v trong 3 tháng cui năm, trong đó: Tp trung ch đạo, t chc tng kết 9 năm thi hành Lut th dc th thao; sơ kết Ngh quyết s 08-NQ/TW, Ngh quyết s 16/NQ-CP; t chc cho đoàn Th thao người khuyết tt Vit Nam tham d, giành thành tích ti Para Games 8 và vòng loi Paralympic 2016. Tp trung trin khai các công tác chun b t chc ABG 5 cũng như chun b lc lượng tham d vòng loi Olympic 2016.

 

 

 Nguồn http://www.bvhttdl.gov.vn/

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Những tấm Huy chương vàng quý giá của môn Taekwondo mà các em sinh viên trường ĐH TDTT Bắc Ninh mang về từ Seagames 28 (18/06/2015)
 ▪  Tính đến sáng nay (12/6) đã có 5 VĐV là sinh viên đang theo học tại Trường phá kỷ lục Sea Games (12/06/2015)
 ▪  Sinh viên Nguyễn Văn Lai phá kỷ lục Sea Games ở nội dung chạy 5.000m nam (10/06/2015)
 ▪  Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh giao 7 nhiệm vụ trọng tâm cho ngành TDTT năm 2015 (20/01/2015)
 ▪  Thể thao thành tích cao đặt nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 là SEA Games 28 (13/01/2015)
 ▪  Hướng dẫn tổ chức gặp mặt chúc Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015 (08/01/2015)
 ▪  Công bố 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2014 (05/01/2015)
 ▪  Họp báo bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2014 (27/12/2014)
 ▪  Khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII (07/12/2014)
 ▪  Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên các cơ sở đào tạo (04/12/2014)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com