Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 12 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Cao học
Đại học hệ chính quy
Đại học hệ vừa học vừa làm
Đại học hệ liên thông
Nghiên cứu sinh
Thông báo
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcTuyển sinh 2018Nghiên cứu sinh  
Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2016
Thứ sáu, 04:58' 30/12/2016

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Số:    810        /TB-TDTTBN

----------***-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          ----------***----------- 

             Bắc Ninh, ngày 28 tháng 12  năm 2016

 

THÔNG BÁO

TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 2 NĂM 2016

 

Căn cứ “Qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ” ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số: 405/QĐ-TDTTBN ngày 19  tháng 7  năm 2011 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ” của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

Căn cứ Thông báo số: 68/TB-BGDĐT ngày 24 tháng 2 năm 2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc “Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016”,

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2016 như sau:

I. CÁC NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) TUYỂN SINH   

 Ngành

Chuyên ngành

Ghi chú

Thể dục

thể thao

1. Giáo dục thể chất, mã số: 62140103

Áp dụng đối với những đề tài nghiên cứu về Giáo dục thể chất, Thể thao trường học, Thể dục thể thao quần chúng, Xã hội học, Lịch sử, Kinh tế và Quản lý thể dục thể thao.

2. Huấn luyện thể thao, mã số: 62140104

Áp dụng đối với những đề tài nghiên cứu về Y học, tuyển chọn, huấn luyện các môn thể thao.

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO

1. Hình thức đào tạo:

Chính quy tập trung và không tập trung.

2. Thời gian đào tạo:

- Hình thức đào tạo tập trung:

Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục.

- Hình thức đào tạo không tập trung:

Thời gian đào tạo không tập trung đối với người có bằng thạc sĩ là 4 năm, đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 5 năm trong đó có ít nhất là 12 tháng tập trung liên tục để thực hiện đề tài nghiên cứu.

3. Địa điểm tổ chức lớp học:

Các lớp nghiên cứu sinh (kể cả chính quy tập trung và không tập trung) được tổ chức học tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Phường Trang Hạ - Thị Xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh.

III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Điều kiện văn bằng:

a. Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. (Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy về thể dục thể thao loại khá trở lên phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển và sau khi trúng tuyển phải hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ và các học phần tiến sĩ trong hai năm đầu của quá trình đào tạo).

b. Trường hợp bằng tốt nghiệp đại học, bằng tốt nghiệp thạc sĩ thể dục thể thao do nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo Quyết định số 21/VBHN-BGDĐT ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

2. Điều kiện thâm niên công tác:

Thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ phải có ít nhất 2 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự tuyển (Tính từ ngày Hiệu trưởng ký Quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày đăng ký dự tuyển). Riêng các thí sinh có bằng tốt nghiệp loại giỏi có thể dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp.

3. Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng các nội dung sau:

a.  Lý do lựa chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu;

b. Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh;

c.  Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo là Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

d. Những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong muốn;

đ. Kinh nghiệm (về nghiên cứu,về thực tế, hoạt động xã hội và ngoại khóa khác);

e. Dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp;

g. Đề xuất người hướng dẫn;

Lưu ý: Dự định đề tài nghiên cứu của thí sinh phải có xác nhận và chữ ký của người được đề xuất hướng dẫn. Đề tài nghiên cứu và người hướng dẫn được đề nghị phải nằm trong danh mục các hướng nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

4. Có đề cương nghiên cứu;

5. Có 02 thư giới thiệu của 02 nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh.

Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

a) Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

b) Năng lực hoạt động chuyên môn;

c) Phương pháp làm việc;

d) Khả năng nghiên cứu;

đ) Khả năng làm việc theo nhóm;

e) Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

g) Triển vọng phát triển về chuyên môn;

h) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

6. Điều kiện công trình đã công bố:

a. Đối với người có bằng thạc sĩ phải có ít nhất 01 bài báo khoa học phù hợp với hướng dự định nghiên cứu đã đăng tải trên các tạp chí khoa học chuyên ngành được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm.

b. Đối với người chưa có bằng thạc sĩ phải có ít nhất 02 bài báo khoa học phù hợp với hướng dự định nghiên cứu đã đăng tải trên các tạp chí khoa học chuyên ngành được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm.

7. Yêu cầu vngoi ngữ của người dự tuyển:  

Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:

a) Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ (Phụ lục III), trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 quy định tại Phụ lục IIIa, với dạng thức và yêu cầu đề kiểm tra ngoại ngữ quy định tại Phụ lục IIIb; (theo Thông tư số: 05 /2012/TT- BGDĐT ngày 15  tháng 2  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

b) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài; 

c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

Đối với người dự tuyển là người nước ngoài đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ bằng Tiếng Việt không bắt buộc áp dụng trình độ ngoại ngữ quy định tại điều này.

8. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm phải được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và không vi phạm pháp luật.

9. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Trường (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

10. Đủ sức khoẻ để học tập và công tác.

11. Đối tượng ưu tiên:

a. Thí sinh được ưu tiên trong tuyển sinh thuc những đối tượng sau:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.

- Người thuc dân tc thiu s.

- Người đang công tác liên tục được hai năm trở lên ti các khu vc vùng cao, min núi, hải đảo, vùng sâu, tính đến ngày np hồ sơ đăng ký dtuyn. Danh mc các xã, phường, thtrn thuc vùng cao, min núi do Uban dân tc và min núi xét công nhn. Danh mc các xã, phường, thtrn thuc hải đảo, vùng sâu do Chtch Uban nhân dân tnh, thành phtrc thuộc Trung ương đề nghị, căn cứ vào Nghquyết ca Hội đồng Nhân dân cùng cp.

b. Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên được cng thêm mười điểm (thang điểm 100) cho tng số điểm. Thí sinh thuc nhiều đối tượng ưu tiên cũng chỉ được hưởng mt lần ưu tiên.

12. Các trường hợp đặc bit sdo Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

IV. HÌNH THỨC VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:

1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Việc xét tuyển nghiên cứu sinh được tiến hành thông qua đánh giá hồ sơ dự tuyển, kết quả học tập ở trình độ đại học, thạc sĩ; trình độ ngoại ngữ; thành tích nghiên cứu khoa học đã có; kinh nghiệm hoạt động chuyên môn; chất lượng bài luận về dự định nghiên cứu; đề cương nghiên cứu; ý kiến nhận xét đánh giá và ủng hộ thí sinh trong hai thư giới thiệu.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 09 nghiên cứu sinh

VI. HỒ SƠ TUYỂN SINH

1. Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh gồm có:

1.1. Phiếu đăng ký dự xét tuyn (theo mẫu).

1,2. Công văn giới thiệu đi dự tuyn của cơ quan quản lý hoặc trường nơi sinh viên va tt nghip (theo mẫu).

1.3. Bn sao có công chng các bng tt nghip đại hc, bng đim đại hc; bng thc sĩ, bảng đim thc sĩ; các minh chng vtrình độ ngoi ngữ (các văn bằng do nước ngoài cấp phải có công chứng dịch thuật).

1.4. Giy chng nhn đủ sc khoẻ để hc tp ca bnh viện đa khoa.

1.5. Bn sao có công chng các Quyết định tuyn dng, bnhim hoc hp đồng lao động hoc giy chng nhn thâm niên công tác của cơ quan quản lý.

1.6. Sơ yếu lý lch có xác nhn ca Cơ quan qun lý hoc chính quyn địa phương nơi thí sinh cư trú (có dán nh) (theo mẫu).

1.7. Bn chp các bài báo có liên quan (gm: trang bìa tp chí, mc lc và toàn văn bài báo).

1.8. Bài lun vdự định nghiên cu (theo mẫu).

1.9. 02 thư giới thiu ca các nhà khoa hc (theo mẫu).

1.10. Đề cương nghiên cứu (theo mẫu).

1.11. Các giy tpháp lý về đối tượng ưu tiên và các giấy thồ sơ liên quan khác (nếu có).

1.12. 06 nh mi chp c(4x6) để trong phong bì ghi rõ tên và địa chngười nhn, số điện thoại liên hệ của thí sinh.

1.3. Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định.

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thí sinh nộp hồ sơ tại Khoa Sau Đại học Trường Đại học TDTT Bắc Ninh từ ngày 19/12/2016 đến ngày 23/01/2017.

3. Thời gian xét tuyển:

Dự kiến ngày 03 và 04/02/2017 (Theo kế hoạch đăng ký với Bộ Giáo dục & Đào tạo. Nhà trường sẽ có thông báo sau).

4. Lệ phí xét tuyển:

Lệ phí xét tuyển nghiên cứu sinh 2.500.000đ/thí sinh (Hồ sơ và lệ phí xét tuyển không hoàn trả lại).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Khoa Sau Đại học - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Phường Trang Hạ - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 02412.217.310; 0912.662.225 - Fax: 02413.832.550,

Website: http://www.upes1.edu.vn/

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Biên bản tổng hợp sắp xếp thứ tự điểm xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2016 (20/12/2016)
 ▪  Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2016 (06/10/2016)
 ▪  Thông báo về việc điều chỉnh ngày bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Thủy (10/05/2016)
 ▪  Thông báo ngày bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hòa (25/04/2016)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Thị Thủy (22/04/2016)
 ▪  Thông báo ngày bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trần Vũ Phương (31/12/2015)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Trần Vũ Phương (28/12/2015)
 ▪  Kết quả xét tuyển NCS năm 2015 (01/12/2015)
 ▪  THÔNG BÁO (25/09/2015)
 ▪  Thông báo tuyển sinh NCS khóa 5 năm 2015 (08/09/2015)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com