Tiếng Anh-English
Ngày 16 tháng 2 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Công tác Học sinh, sinh viên  
Hướng dẫn thực hiện việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập, hỗ trợ chi phí học tập và miễn, giảm học phí đối với sinh viên
Thứ ba, 09:50' 22/08/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

        Bắc Ninh, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN VIỆC XÉT, CẤP HỌC BỔNG

KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỖ TRỢ CHI PHÍ  HỌC TẬP

 VÀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN

 

 


Phần I

 

HƯỚNG DẪN

 XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

 

 

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;                                                                                                                                                

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT- BGDĐT ngày 01tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 2 tại Quyết định số 44/2007/QĐ – BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên;

Căn cứ Quyết định số: 28/VBHN-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Phòng Công tác HSSV hướng dẫn việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên như sau.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Sinh viên đang theo học hệ chính quy bậc đại học, cao đẳng, liên thông tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh có kết quả học tập, rèn luyện đạt loại khá trở lên. 

Sinh viên thuộc diện hưởng chính sách miễn, giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập theo quy định hiện hành nếu đủ điều kiện về kết quả học tập, rèn luyện vẫn được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập (HB KKHT) như những sinh viên khác.

Không áp dụng đối với các trường hợp: Bằng đại học thứ hai; Vừa làm vừa học.   

2. Thời gian xét và cấp học bổng:

- Xét HB KKHT học kỳ I trước ngày 15/9 và học kỳ II sau ngày 15/3.

- HB KKHT được cấp 10 tháng trong 1 năm học và cấp theo 02 học kỳ:  Học kỳ I từ tháng 8,9,10,11,12, học kỳ II từ tháng 02,3 4 5,6.

II.TIÊU CHUẨN XÉT, MỨC VÀ QUỸ HỌC BỔNG

1. Tiêu chuẩn xét.

- Kết quả rèn luyện: Sinh viên có điểm rèn luyện đạt từ loại khá trở lên. Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng, trong trường hợp bị kỷ luật trước đó, nếu thời gian có hiệu lực kỷ luật nằm trong thời gian xét cấp học bổng cũng không thuộc đối tượng xem xét.

- Kết quả học tập: - Sinh viên có điểm học tập đạt từ loại khá trở lên, chỉ lấy điểm thi, kiểm tra hết môn học lần thứ nhất, trong đó không có môn nào không đạt.

2. Mức và quỹ học bổng:

- Căn cứ nguồn kinh phí được sử dụng trích 8% từ nguồn thu học phí hệ chính quy dài hạn  và được phân chia theo tỷ lệ sinh viên của các ngành học.

- Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên xét từ cao xuống thấp.

- Từ việc quyên góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Hội bình xét các mức học bổng theo quy định.

III. QUY TRÌNH, THỦ TỤC

- Bước 1: Phân bổ kinh phí và dự kiến số suất học bổng.

Đầu mỗi học kỳ của năm học hiện hành, căn cứ số tiền học phí thu được của hệ chính quy bậc ĐH, CĐ của học kỳ liền trước, Phòng Tài vụ, Phòng Công tác học sinh, sinh viên (Phòng CT HSSV) trình Ban giám hiệu phê duyệt phân bổ kinh phí cấp học bổng khuyến khích học tập.

+ Quỹ HB KKHT được bố trí tối thiểu bằng 8% tổng thu học phí hệ giáo dục chính quy của toàn trường.

+ Phòng Tài vụ phối hợp với Phòng CT HSSV lập văn bản trích lập Quỹ HB KKHT đối với các Khoa.

+ Các Khoa căn cứ vào tổng kinh phí được phân bổ lập văn bản xác định số suất học bổng theo khoá, và tiến hành xét theo quy định.

            -Bước 2: Lập danh sách sinh viên dự kiến được cấp học bổng.

Căn cứ điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện của sinh viên, căn cứ vào Quỹ HB KKHT, các Khoa lập danh sách sinh viên đủ tiêu chuẩn xét HB KKHT theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết số suất học bổng theo kinh phí đã được phân bổ.

- Bước3: Thông báo danh sách sinh viên dự kiến được học bổng.

Các Khoa công bố danh sách dự kiến đề nghị được xét, cấp học bổng cho sinh viên được biết đồng thời giải quyết khiếu nại của sinh viên trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố. (Học kỳ I thực hiện xong trước ngày 01/10, học kỳ II thực hiện xong  trước 01/4)

- Bước 4: Trình Hội đồng xét, cấp học bổng.

Trong vòng 3 ngày sau thời hạn giải quyết các khiếu nại, các Khoa chuyển danh sách và các văn bản liên quan về Phòng CT HSSV để trình Hội đồng xét (01 bản in và bản gửi hộp thư email: hangphapche@gmail.com)

Phòng CT HSSV, các Khoa và các đơn vị liên quan có trách nhiệm công bố rộng rãi danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1.Phòng CT HSSV: Có trách nhiệm xây dựng cụ thể kế hoạch thực hiện quy trình trên vào đầu năm học. Phổ biến, hướng dẫn cho sinh viên nắm được.

2. Phòng Tài vụ: Chủ trì tổng hợp, tham mưu, phân bổ quỹ học bổng toàn trường.

3. Các Khoa căn cứ quỹ học bổng khuyến khích học tập được phân bổ, tiến hành xác định tiêu chí xét cấp học bổng khuyến khích theo kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên các khóa. Phổ biến, hướng dẫn cho sinh viên nắm được việc cấp, xét học bổng.

            Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về Phòng CT HSSV để trình Ban giám hiệu xem xét giải quyết./.

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Quyết định về việc ban hành Quy định công tác quản lý sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (30/05/2017)
 ▪  Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo "Quy định công tác Quản lý sinh viên trường Đại học TDTT Bắc Ninh" (19/04/2017)
 ▪  Kế hoạch tổ chức "Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên năm học 2016-2017 (10/04/2017)
 ▪  Thông báo về việc góp ý vào các nội dung trong văn bản dự thảo sửa đổi Quy định công tác quản lý sinh viên (31/05/2016)
 ▪  Thông báo (18/03/2016)
 ▪  Giới thiệu Phòng Công Tác Học Sinh, Sinh Viên (30/10/2015)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com