Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 9 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Quản Trị
Phòng Tài vụ
Phòng Đào tạo
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Kết quả học tập sinh viên
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chuyên môn, nghiệp vụPhòng Tổ chức cán bộ  
Thông báo Đánh giá viên chức và bình xét thi đua khen thưởng năm học 2017 - 2018
Thứ hai, 10:12' 02/07/2018

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  473 /TB-TDTTBN

Bắc Ninh, ngày 19  tháng 6  năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá viên chức và bình xét thi đua năm học 2017 - 2018

 


Kính gửi: Các đơn vị

 

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-TDTTBN, ngày 03/6/2016 về việc ban hành phiếu đánh giá viên chức của trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-TDTTBN, ngày 13/6/2016 về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của trường Đại học TDTT Bắc Ninh,

Nhà trường hướng dẫn quy trình, hồ sơ đánh giá viên chức, bình xét thi đua năm học 2017 - 2018  như sau:

1. Đánh giá viên chức

- Cá nhân xây dựng Báo cáo kết quả công tác cá nhân (mẫu số 1) và Phiếu đánh giá viên chức năm học 2017 - 2018.

- Đơn vị tổ chức họp góp ý Báo cáo kết quả công tác cá nhân và đánh giá đối với từng cá nhân.

- Hồ sơ đánh giá viên chức gồm: Báo cáo kết quả công tác cá nhân (mẫu số 1), Phiếu đánh giá viên chức; Biên bản họp đơn vị (mẫu số 2).

2. Bình xét thi đua năm học 2017 - 2018

Căn cứ kết quả đánh giá viên chức đối với các cá nhân, đơn vị thực hiện bình xét thi đua và đề xuất khen thưởng như sau:

- Cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua xây dựng Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (mẫu số 5).

- Đơn vị tổ chức họp bình xét.

- Trưởng đơn vị xây dựng Báo cáo tổng kết thi đua tập thể (mẫu số 3).

- Hồ sơ tổng kết thi đua gồm: Báo cáo tổng kết thi đua tập thể (mẫu số 3); Biên bản họp đơn vị (mẫu số 2); Bản đăng ký thi đua năm học 2018 - 2019 của đơn vị (mẫu số 4); Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (đối với cá nhân đăng ký) (mẫu số 5).

3. Thời gian

Hồ sơ đánh giá viên chức, tổng kết thi đua năm học 2017 - 2018 nộp tại phòng Tổ chức cán bộ hạn cuối ngày 29/6/2018.

Lưu ý: Trưởng các đơn vị thông báo tới các cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tập trung nộp Báo cáo kết quả học tập (do cơ sở đào tạo xác nhận) để làm căn cứ bình xét thi đua, khen thưởng.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban giám hiệu (b/c)

- Website;

- Lưu VT, TCCB, C.3

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TCCB

 

(Đã ký)

 

 

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

 

 
 
 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2018 (06/06/2018)
 ▪  Danh sách cán bộ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh coi thi THPT Quốc Gia tại hội đồng thi Bắc Ninh năm 2018 (21/05/2018)
 ▪  Thông báo tuyển dụng cán bộ (07/05/2018)
 ▪  Thông báo về đăng ký viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 (27/04/2018)
 ▪  Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên hạng III (27/04/2018)
 ▪  Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên hạng 3 (23/04/2018)
 ▪  Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh phó giáo sư (23/04/2018)
 ▪  Thông báo mở lớp bổi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2018 (18/04/2018)
 ▪  Thông báo về việc tham dự các Chương trình khóa học IOA năm 2018 (23/03/2018)
 ▪  Thông báo về việc tham gia xét tuyển đào tạo tại Trung Quốc năm 2018 (22/03/2018)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com