Tiếng Anh-English
Ngày 23 tháng 4 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế  
Thông báo về việc triển khai làm đề cương Khóa luận tốt nghiệp khóa 51 hệ Đại học chính quy
Thứ ba, 11:50' 30/10/2018

  BỘ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:   851  /TB-TDTTBN                               Bắc ninh, ngày  29  tháng  10  năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc triển khai làm đề cương Khóa luận tốt nghiệp Khóa 51 hệ đại học chính qui

 

               Căn cứ Quyết định số 3655/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh;

 Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-TDTTBN ngày 14/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh về việc ban hành Quy định làm Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh;

  Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp của các Khoa và Bộ môn có đào tạo chuyên ngành;

    Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế thông báo tới các Khoa và Bộ môn có đào tạo chuyên ngành tổ chức cho sinh viên viết Đơn xin đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp (theo mẫu Phụ lục 1 của Quyết định số 798/QĐ-TDTTBN ngày 14/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh về việc ban hành Quy định làm Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh) có xác nhận của người hướng dẫn và nộp về Khoa trước 17h00 ngày 02/11/2018. Các Bộ môn có đào tạo chuyên ngành tổ chức cho sinh viên làm đề cương khóa luận tốt nghiệp (theo mẫu kèm theo của Thông báo này), sinh viên nộp đề cương (3 bản) về bộ môn trước ngày 12/11/2018.

Các Khoa xét duyệt nội dung đăng ký và danh sách cán bộ hướng dẫn, tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký tên khóa luận tốt nghiệp (theo mẫu kèm theo của Thông báo này). Xây dựng kế hoạch, đề xuất thành lập hội đồng thông qua đề cương khóa luận tốt nghiệp và bản tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp gửi về Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trước 17h00 ngày 09/11/2018  (C/v Nguyễn Đình Chung tiếp nhận).

Trân trọng!                                                                               

Nơi nhận:                                                                       TL. HIỆU TRƯỞNG

 - Ban Giám hiệu (để b/c);                                                           (đã ký)       

 - 4 Khoa (GDTC,HLTT,QL,YH);                                        TS. Trần Trung        

 - Các Bộ môn chuyên ngành;                                 Trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học

 - Trung tâm TT,TV (đăng website);                                      và Hợp tác quốc tế      

 - Lưu VT, ĐT,QLKH&HTQT, H.30.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thời khóa biểu tuần 12 của các khóa Đại học (19/10/2018)
 ▪  Thời khóa biểu tuần 11 của các khóa Đại học (mới) (16/10/2018)
 ▪  Thông báo gấp đến toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường về việc cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý về giáo dục đại học và rà soát hiện trạng đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (14/10/2018)
 ▪  Thông báo về việc triệu tập cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bắc Ninh lần thư VIII năm 2018 (10/10/2018)
 ▪  Thời khóa biểu tuần 10 của các khóa Đại học (mới) (10/10/2018)
 ▪  Quyết định số 921/QĐ-TDTTBN về việc phê duyệt danh sách cán bộ, giáo viên tham gia công tác tổ chức thi kết thúc học phần (08/10/2018)
 ▪  Thông báo về việc đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 51 hệ đại học chính quy (04/10/2018)
 ▪  Quyết định về việc ban hành Quy định làm Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên (02/10/2018)
 ▪  Thời khóa biểu tuần 9 của các khóa Đại học (28/09/2018)
 ▪  Thời khóa biểu tuần 8 của các khóa Đại học (21/09/2018)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com