Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 4 năm 2018
  Đăng nhập
TKB tuan 33

TKB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH     LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
 
       
BỘ MÔN: Y SINH TDTT                                    
  TUẦN: 33 TỪ NGÀY: 13/03/2017 ĐẾN NGÀY: 18/03/2017      
  HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2016-2017            
  THỨ 2 3 4 5 6 7      
TIẾT      
1 + 2 YH K50 k1,2 E3 8h30 họp bm TDCB K49 K11 H21(TH) TDCB K49 K11 H21 SL K51 K1,2 E6        
Ngọc   Mai Anh. Ngọ Anh. Mai Anh, Huyền        
YH K50 K11,12 H42   SL K51 K9,10,11 E5 SL K51 K5,6 E5 VS K52 K1,2 E7        
Mai Anh,   Ngọc Ngọc Chi,        
  9h họp BCV với SV     XBTT K52  K11 (TH)        
        Mai Anh Trang        
                 
                 
                 
                 
3 + 4 YH K50 KHL E3 VĐTL K50 K11 H42 YH K50 KHL E3 DTH K49 K11 H21 SL K51 K3,4 E6        
Ngọc Trang. Ngọc Thăng, Long        
  DTH K49 K11 H21 SL KHL E5 YH K50 K11,12 H42 VS K52 K3,4 E7        
  Thăng, Long Mai Anh, Chi,        
      SL K51 K7,8 E5          
      Long          
                 
                 
                 
                 
5 + 6 YH K50 K3,4  E3   YH K50 k1,2 E3 YH K50 K5,6 E3 VS K52 K5,6 E7        
Mai Anh   Ngọc Ngọc Chi,        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
7 + 8 VĐTL K50 K11 H42   YH K50 K3,4  E3            
Trang.   Mai Anh            
YH K50 K5,6 E3                
Ngọc                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
9 + 10                  
                 
                 
                 
TRƯỞNG BỘ MÔN     TT        GV GD CT  TT        GV GD CT GIÁO VỤ BỘ MÔN      
     1 :   Ngọc 16      9 :   Long 6        
               2 :   Chi 6    10 :   Thăng 4                    
               3 :   Mai Anh 14    11 :    Hưng                      
               4 :   Ngọ Anh 2    12 :   -                      
ThS. Bùi Quang Ngọc      5 :   Sinh      13 :   -     ThS. Nguyễn Thu  Trang      
     6 :   Huyền 2    14 :   -          
               7 :   Trang 6    15 :   -                      
               8 :   Quý     Tổng: 56                    
                                           
                                           
  TT 2 1 1,5 Tổng Tổng   Gio coi thi Tong   coi thi cn                    
  1 # 0 0 16 24   0 0   0                    
  2 0 0 6 6 7,2   0 0   0                    
  3 6 2 6 14 18,2   0 0   0                    
  4 0 2 0 2 2   0 0   0                    
  5 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  6 2 0 0 2 3   0 0   0                    
  7 2 4 0 6 7   0 0   0                    
  8 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  9 6 0 0 6 9   0 0   0                    
  10 0 0 4 4 4,8   0 0   0                    
  11 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  12 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  13 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  14 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  15 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  Tổng 56 75,2   0 0                        

Viết bởi: bmysinhhoc
Ngày Viết: 12/03/2017
Số lần xem: 181

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com