Chính sách chất lượng

16-01-2020 00-00

 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯ­ỢNG

 

Với phương châm: “Tất cả vì chất lượng đào tạo; Hướng vào người học, người sử dụng lao động và toàn xã hội.”.

Tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cam kết:

1. Xây dựng môi trường đào tạo thân thiện, trong sạch, công khai, minh bạch.

2. Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy và học, quản lý học sinh, sinh viên, vận động viên và cải tiến máy móc, phương tiện, dụng cụ thực hành, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo với mục tiêu: ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay.

3. Phối kết hợp với các cơ quan mà trực tiếp là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng Kế hoạch, chương trình, giáo trình, tài liệu… cho công tác đào tạo học sinh, sinh viên, vận động viên và công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

4. Duy trì thực hiện và cải tiến hệ thống Quản lý chất lư­ợng đảm bảo tuân thủ mọi yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015.

                                                                 Bắc Ninh, ngày      tháng    năm

                                                                HIỆU TRƯỞNG  

 

                                                                PGS.TS Nguyễn Văn Phúc       

                                                      

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức