Chuyên đề ba công khai

05-07-2019 00-00

I.Cam kết chất lượng đào tạo

       1. Sứ mệnh

               Sứ mênh trường Đại học TDTT Bắc Ninh

       2. Mục tiêu đào tạo

            Mục tiêu đào tạo ngành quản lý

           Mục tiêu đào tạo ngành Y học TDTT

            Mục tiêu đào tạo ngành GDTC

           Mục tiêu đào tạo ngành HLTT

           Mục tiêu đào tạo sau đại học

     3. Kế hoạch đào tạo

          Tiến trình đào tạo

           Kế hoạch đào tạo

  4. Đối tượng tuyển sinh

      Đối tượng tuyển sinh năm 2019

5. Chuẩn đầu ra

    Chuẩn đầu ra ngành GDTC

    Chuẩn đầu ra ngành HLTT

    Chuẩn đầu ra ngành Y Sinh Học TDTT

    Chuẩn đầu ra ngành QLTDTT

   Chuẩn đầu ra Thạc sỹ và Tiến sĩ

6. Các biểu mẫu công khai

 Các biểu mẫu công khai

II. Các điều kiện đảm bảo

  1. Số lượng cán bộ công nhân viên

   Số lượng cán bộ công nhân viên cơ hữu

 2. Cơ sở vật chất

   Cơ sở vật chất của nhà trường

3. Các giáo trình

  Giaó trình GDTC

  Giaó trình HLTT

  Giaó trình QLTT

 Giaó trình Y học TT

 

Chuyên mục tin tức