Danh sách các tiến sĩ

09-07-2019 00-00

Danh sách Tiến sĩ

TT

Họ và tên

Học vị
(năm)

Chức vụ

Học vị

Năm công nhận

1

PGS.TS Nguyễn Văn Phúc

Tiến sĩ

2010

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

2

PGS.TS Đỗ Hữu Trường

Tiến sĩ

2008

Phó hiệu trưởng

3

PGS.TS Đặng Văn Dũng

Tiến sĩ

2006

Phó hiệu trưởng

  4 TS. Lê Trí Trường Tiến Sĩ 2013 Phó hiệu trưởng

6

GS.TS Nguyễn Đại Dương

Tiến sĩ

1994

Nguyên hiệu trưởng

6

PGS.TS Nguyễn Kim Xuân

Tiến sĩ

2002

Nguyên PHT

7

PGS.TS Vũ Chung Thủy

Tiến sĩ

2001

Nguyên PHT

8

PGS.TS Tạ Hữu Hiếu

Tiến sĩ

2011

Hiệu trưởng Trường PTNK

9

PGS.TS Đinh Quang Ngọc

Tiến sĩ

2011

Phó viện trưởng

10

PGS.TS Bùi Ngọc

Tiến sĩ

2013

Trưởng BM

11

PGS.TS Nguyễn Cẩm Ninh

Tiến sĩ

2012

Trưởng BM

12

PGS.TS Ngô Hải Hưng

Tiến sĩ

2012

Giảng viên

13

PGS.TS Đinh Khánh Thu

Tiến sĩ

2011

Trưởng BM

14

PGS.TS Ngô Trang Hưng

Tiến sĩ

2013

Giảng viên

15

TS Đặng Hoài An

Tiến sĩ

2015

Giám đốc

16

TS Nguyễn Thành Long

Tiến sĩ

2016

Giảng viên

17

TS Nguyễn Như Quỳnh

Tiến sĩ

2016

Phó GĐ

18

TS Trần Anh Vương

Tiến sĩ

2015

Phó trưởng BM

19

TS Vũ Ngọc Tuấn

Tiến sĩ

2012

Trưởng BM

20

TS Hồ Mạnh Trường

Tiến sĩ

2014

Giảng viên

21

TS Phạm Thế Vượng

Tiến sĩ

2008

Trưởng BM

22

TS Tô Xuân Thục

Tiến sĩ

2015

Phó trưởng BM

23

TS Nguyễn Trọng Bốn

Tiến sĩ

2011

Giảng viên

24

TS Phạm Đức Toàn

Tiến sĩ

2013

Trưởng BM

25

TS Nguyễn Văn Hải

Tiến sĩ

2014

Giảng viên

26

TS Nguyễn Văn Đức

Tiến sĩ

2008

Phó trưởng BM

27

TS Lộc Đình Cương

Tiến sĩ

2015

Giảng viên

28

TS Nguyễn Thị Xuân Phương

Tiến sĩ

2012

Phó trưởng BM

29

TS Phạm Việt Hùng

Tiến sĩ

2012

Giảng viên

30

TS Phạm Tuấn Dũng

Tiến sĩ

2016

Phó trưởng phòng

31

TS Đào Trọng Kiên

Tiến sĩ

2015

Giảng viên

32

TS Nguyễn Ngọc Anh

Tiến sĩ

2015

Giảng viên

33

TS Lý Đức Trường

Tiến sĩ

2013

Trưởng BM

34

TS Nguyễn Hồng Đăng

Tiến sĩ

2016

Phó trưởng BM

35

TS Đinh Thị Mai Anh

Tiến sĩ

2013

Phó trưởng BM

36

TS Nguyễn Lê Huy

Tiến sĩ

2014

Trưởng BM

37

TS Nguyễn Xuân Hường

Tiến sĩ

2014

Giảng viên

38

TS Nguyễn Xuân Trãi

Tiến sĩ

2009

Trưởng khoa

39

TS Cao Hoàng Anh

Tiến sĩ

2012

Trưởng khoa

40

TS Trần Kim Tuyến

Tiến sĩ

2009

Trưởng khoa

41

TS Phạm Tuấn Hiệp

Tiến sĩ

2013

Trưởng khoa

42

TS Trần Trung

Tiến sĩ

2009

Trưởng phòng

43

TS Nguyễn Đình Chung

Tiến sĩ

2013

Chuyên viên

44

TS Nguyễn Thanh Tùng

Tiến sĩ

2013

Trưởng phòng

   45  TS Nguyễn Thị Thu Quyết Tiến sĩ   2020                   Phó giám đốc

46

TS Đàm Trung Kiên

Tiến sĩ

2009

Trưởng phòng

47

TS Nguyễn Văn Hòa

Tiến sĩ

2017

Phó GĐ

48

TS Mai Thị Bích Ngọc

Tiến sĩ

2017

Phó tổng biên tập Tạp chí

49

TS Vũ Quỳnh Như

Tiến sĩ

2017

Phó trưởng BM

50

TS Nguyễn Tiến Sơn

Tiến sĩ

2017

Giảng viên

51

TS Đinh Hùng Trường

Tiến sĩ

2017

Giảng viên

52

TS Nguyễn Quốc Việt

Tiến sĩ

2017

Giảng viên

53

TS Đỗ Hữu Ngọc

Tiến sĩ

2017

Giảng viên

54

TS Phạm Văn Thắng

Tiến sĩ

2017

Giảng viên

55

TS Lê Hoài Nam

Tiến sĩ

2017

Giảng viên

56

TS Trương Đức Thăng

Tiến sĩ

2017

Phó trưởng khoa

57

TS Lưu Trọng Tuấn

Tiến sĩ

2018

Giảng viên

58

TS Trần Ngọc Dũng

Tiến sĩ

2018

Giảng viên

59

TS Nguyễn Đức Anh

Tiến sĩ

2018

Giảng viên

60

TS Đỗ Tiến Thân

Tiến sĩ

2018

Chuyên viên

61

TS Nguyễn Xuân Tuấn

Tiến sĩ

2018

Chuyên viên

62

TS Nguyễn Thu Hường

Tiến sĩ

2018

Phó trưởng khoa

 63

TS Tô Trung Kiên

Tiến sĩ

20200

 Giảng viên

 64

TS Lê Vương Anh

Tiến sĩ

2019

 Trưởng BM

 65

TS Nguyễn Hữu Hùng

Tiến sĩ

2019

 Phó Trưởng BM

 66

TS Trần Văn Trường

Tiến sĩ

2019

 Giảng viên

 67

TS Nguyễn Ngọc Khôi

Tiến sĩ

2019

Giảng viên 

 68

TS Vũ Xuân Nam

Tiến sĩ

2019

 Giảng viên

 69

TS Nguyễn Ngọc Tuấn

Tiến sĩ

2019

 Giảng viên

 70

TS Nguyễn Thị Việt Nga

Tiến sĩ

2019

Giảng viên 

 

Chuyên mục tin tức