Danh sách nhà giáo ưu tú

09-07-2019 00-00

DANH SÁCH NHÀ GIÁO ƯU TÚ

STT

Họ tên

Đơn vị công tác

Năm trao tặng

1

NGƯT.GS.TS Nguyễn Đại Dương

Đại học TDTT Bắc Ninh

2002

2

NGƯT.PGS.TS Vũ Chung Thủy

Đại học TDTT Bắc Ninh

2012

3

NGƯT.PGS.TS Nguyễn Kim Xuân

Đại học TDTT Bắc Ninh

2014

Chuyên mục tin tức