Danh sách sinh viên nộp học phí theo hình thức chuyển khoản qua ngân hàng tới ngày 20/3/2020

20-03-2020 20-16

Bộ phận Tài vụ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh chốt danh sách sinh viên đã nộp học phí bằng hình htức chuyển khoản qua ngân hàng tới ngày 20/3/2020

Danh sách các sinh viên được thống kê tại Link:

/ckfinder/userfiles/files/Danh%20sach%20nop%20hoc%20phi%20theo%20hinh%20thuc%20chuyen%20khoan.xlsx

Chuyên mục tin tức