Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

19-06-2020 00-00

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020

 

I. Thông tin chung (tính đến thời điểm xây dựng đề án)

1.  Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu) và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường

1.1. Tên trường và sứ mệnh nhà trường

Tên trường: Trường Đại học Thể dục Thể thao (TDTT) Bắc Ninh

1.2.Sứ mệnh: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên, vận động viên thể dục thể thao chất lượng cao, gắn với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực thể dục thể thao cả nước; là cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thể dục thể thao, phục vụ phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

1.3. Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trang Hạ, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

1.4. Địa chỉ trang thông tin điện tử của trường:   www.upes1.edu.vn

Xem chi tiết đề án tuyển sinh năm 2020 tại đây

Chuyên mục tin tức