Hội nghị tổng kết chương trình hành động “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, vận động viên giai đoạn 2016-2020”

13-01-2021 00-00

Ngày 13/1/2021, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai chương trình hành động “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên và vận động viên giai đoạn 2016 – 2020”.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Đỗ Hữu Trường, Phó hiệu trưởng Nhà trường; TS Lê Trí Trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng Trưởng, Phó các đơn vị, các giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập và các em học sinh, sinh viên, vận động viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

TS Lê Trí Trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2198/QĐ-BVHTTDL về kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020, trong đó mục đích là nhằm xác định những nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ giai đoạn 2016-2020; đẩy lùi sự xuống cấp về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận học sinh, sinh viên trong tình hình hiện nay. Đến ngày 30/8/2016, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh ban hành “Chương trình hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, vận động viên giai đoạn 2016-2020”, trong đó Nhà trường đã xác định các nhiệm vụ cụ thể: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong Nhà trường; Xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong Trường với những nội dung tiêu chí, hành vi, thái độ phù hợp với lĩnh vực đào tạo của Nhà trường; Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý công tác học sinh, sinh viên, cán bộ phụ trách công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và Tăng cường sự phối hợp giữa Nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Sau 5 năm thực hiện, Chương trình hành động đã góp phần giúp cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, VĐV Nhà trường ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của Chương trình, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, VĐV, đồng thời đã tác động hiệu quả đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị, TS. Phạm Tuấn Dũng, Phó Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên cho biết: Chương trình hành động đã được các đơn vị trong Nhà trường triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả và có ý nghĩa giáo dục cho HSSV, VĐV như: Hoạt động chào cờ vào thứ Hai hàng tuần được duy trì thường xuyên, nghiêm túc và chất lượng; 100% HSSV, VĐV thực hiện quy tắc ứng xử đạo đức, văn hóa, an ninh trật tự; Các phong trào sinh viên 5 tốt, phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực, các hoạt động sinh viên tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn…đã thu hút trên 90% HSSV, VĐV tham gia; 100% học sinh, sinh viên được tuyên truyền, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống (tuần sinh hoạt công dân, hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh..) ….

PGS.TS Đỗ Hữu Trường, Phó hiệu trưởng Nhà trường trao tặng giấy khen cho vận động viên có thành tích trong hoạt động “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên và vận động viên giai đoạn 2016 – 2020”

Cũng tại Hội nghị, các cán bộ, giáo viên, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập đã trình bày một số tham luận, trong đó nội dung chủ yếu tập trung vào các vấn đề như: Giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử trong sinh viên tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh; Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục học sinh – sinh viên hiện nay; Nâng cao trình độ HLV để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghệ cao phục vụ công tác huấn luyện, đào tạo VĐV tại trung tâm đào tạo VĐV Trường Đại học TDTT Bắc Ninh; Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên và vđv giai đoạn 2016 – 2020...

ThS Nguyễn Thúy Sinh, giảng viên bộ môn Y sinh học TDTT báo cáo tham luận "Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên."

Phát biểu bế mạc Hội nghị, TS. Lê Trí Trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã ghi nhận những thành quả mà thầy và trò Nhà trường đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh, để chương trình hành động có tác động và hiệu quả lâu dài, các cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, VĐV Nhà trường cần tiếp tục và thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong Trường; Kiện toàn ban Cố vấn học tập của các khoa theo cơ cấu mới, tinh gọn, kết quả làm việc đạt hiệu quả cao; Thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong Nhà trường với những nội dung tiêu chí, hành vi, thái độ phù hợp với lĩnh vực đào tạo cho HSSV, VĐV; Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HSSV, VĐV; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý công tác học sinh, sinh viên, cán bộ phụ trách công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong Nhà trường; Tăng cường sự phối hợp giữa Nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HSSV, VĐV và Tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho HSSV, VĐV trong Nhà trường.

Cũng tại Hội nghị, Nhà trường đã trao tặng giấy khen cho 7 cán bộ, giáo viên và 22 học sinh, sinh viên, vận động viên có thành tích trong hoạt động “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên và vận động viên giai đoạn 2016 – 2020”./.

Chuyên mục tin tức