LCT tuần 15 (2022)

12-04-2022 08-47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

KHOA KIẾN THỨC & KỸ NĂNG CƠ SỞ NGÀNH 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 (2022)

Từ ngày 11/4 đến ngày 17/4/2022

 Học kỳ II - Năm học: 2021 - 2022

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức danh

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ

Các công việc cụ thể trong tuần

1

TRƯỞNG KHOA

TS. Phạm Tuấn Hiệp

Phụ trách chung

 

T2

- Nghỉ bù giỗ tổ Hùng Vương

T3

-  13h30: Giao ban trường

T4

- Quản lý chung

T5

- Quản lý chung

T6

- Quản lý chung

T7

 

CN

 

2

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Thành Long

Phụ trách khoa học

Phụ trách VP Khoa

 

 

T2

- Nghỉ bù giỗ tổ Hùng Vương

T3

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan

T4

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan

T5

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan

T6

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan

 

T7

 

CN

 

3

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Vũ Quỳnh Như

Phụ trách Đào tạo

 

 

T2

- Nghỉ bù giỗ tổ Hùng Vương

T3

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan

T4

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan

T5

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan

T6

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan

T7

 

CN

 

4

 

CHUYÊN VIÊN

TS. Nguyễn  Xuân Tuấn

Trợ lý giáo vụ khoa

Trợ lý công nghệ thông tin

 

T2

- Trực khoa

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên)

T3

- Trực khoa

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên)

T4

- Trực khoa

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên)

T5

- Trực khoa

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên)

T6

- Trực khoa

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên)

T7

 

 

CN

 

Chuyên mục tin tức