Lịch công tác Tuần 1

31-07-2022 06-33

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:1

Từ ngày 01/8 đến 06/8 năm 2022

Học kỳ 1:  Năm học 2022 - 2023

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

CS57HL

V1 – Hiền

V2 – Trường

V4 – Nam

CS57GD

V4 - Nam

CS57HL

V2 – Trường

V4 –  Nam

 

CS57GD

V4 – Nam

CS57HL

V1 – Hiền

 

 

3+4

         

 

 

5+6

 

 

   

 

 

 

7+8

 

       

 

 

9+10

 

  

 

 

 

 

 

 

Trực

Đăng

Hưng

QAnh

Trường

 

 

 

 

 

Giáo viên

Giờ dạy

Ch. Thi

TRƯỜNG

4

0

ĐĂNG

0

0

0

0

HƯNG

0

0

HIỀN

4

0

Q.ANH

0

0

KHÔI

0

0

NAM

8

0

H,ANH

 

 

NGỌC

 

 

TUYẾN

 

 

   Tổng

16

0

GHI CHÚ: 55HL V2,3,4. 55GD V1. 56HL V1,4. 56GD V2,5. . 57GD V4. 57HL V1,2,4

 

 

 

 

   TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

 

   TS. LÝ ĐỨC TRƯỜNG               ThS. TRẦN ĐỨC NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức