Lịch công tác tuần 13

27-03-2022 11-43

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

     TRUNG TÂM GDQPAN

 

                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

                                        Từ ngày 28/3 đến ngày 03/4/2022

TT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Ban Giám đốc

(GS.TS:Nguyễn Văn Phúc-GĐ

TS: Nguyễn Văn Hòa – P.GĐ

Đại tá. Lê Danh Nam - PGĐ)

* Điều hành toàn bộ công việc tại Trung tâm

- Điều hành công tác đào tạo chương trình môn học GDQPAN học viên Khóa 33, đợt 2 – Trường CĐ Du lịch HN

- Thứ 2: 13h30: Giao ban trường (A2)

- Thứ 5: 8h30: Họp Đảng ủy (A2); 14h: Họp bí thư chi bộ (A2)

- Điều hành, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid 19

  2.

       Phòng Đào tạo,QLSV

   (Đại tá Nguyễn Ngọc Thành)

* Tham mưu BGĐ về công tác Đào tạo, công tác QLSV

- Tổ chức kế hoạch đào tạo GDQPAN đối với học viên Khóa 33, đợt 2 – Trường CĐ Du lịch HN

- Tổ chức điều hành công tác quản lý học viên

- Chủ nhật: Bàn giao học viên 33, đợt 2 – Trường CĐ Du lịch HN

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19

3.

Phòng Hành chính

Tổ chức

(ThS. Nguyễn Thị Hiền)

* Tham mưu BGĐ về công tác hành chính, Tổ chức, văn thư

- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ

- Phân lịch trực đối với cán bộ Trung tâm

- Phối hợp trong công tác tài chính, kế hoạch cấp phát cơ sở vật chất, phòng chống dịch đối với khóa học

- Chủ nhật: Đón tiếp học viên khóa 33, đợt 2 – Trường CĐ Du lịch HN

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19

Phối hợp với các phòng ban trong công tác Hành chính.

4.

Phòng Hậu cần,TC-KT

(ThS: Nguyễn Ngọc Khôi)

* Tham mưu BGĐ về công tác Hậu cần, TC-KT

- Tổ chức cấp phát cơ sở vật chất phụ trách quản lý

- Thực hiện công tác giám sát bếp ăn, xuất ăn học viên.

- Thực hiện công tác tài chính, phòng chống dịch đối với khóa học

- Chủ nhật: Đón tiếp học viên khóa 33, đợt 2 – Trường CĐ Du lịch HN

Phối hợp với các phòng ban trong công tác hậu cần.

    5.

Ban Thanh tra, Pháp chế

* Tham mưu BGĐ công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nội quy, quy chế, kế hoạch, chương trình hoạt động GDQPAN của trung tâm. Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về GDQPAN

6.

Khoa Quân sự, Chính trị

(Đại tá: Phạm Ngọc Tuấn

Đại tá. Trần Văn Hải)

* Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học  GDQPAN, Xây dựng chương trình chi tiết Quân sự,Chính trị: Giáo viên biên soạn giáo án, bài giảng, tài liệu tham khảo; tham gia biên soạn giáo trình, giáo khoa.

- Thực hiện giảng dạy học viên Khóa 33, đợt 2 – Trường CĐ Du lịch HN tại TT

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch

7

Khung Quản lý học viên

  

- Thực hiện công tác quản lý học viên (24/24)

- Chủ nhật: Đón tiếp học viên khóa 33, đợt 2 – Trường CĐ Du lịch HN

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch

Chuyên mục tin tức