Lịch công tác tuần 15

08-11-2021 14-00

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

     TRUNG TÂM GDQPAN

 

                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

                                        Từ ngày 08/11 đến ngày 14/11/2021

TT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Ban Giám đốc

(GS.TS:Nguyễn Văn Phúc-GĐ

TS: Nguyễn Văn Hòa – P.GĐ

Đại tá. Lê Danh Nam - PGĐ)

* Điều hành toàn bộ công việc tại Trung tâm

- Điều hành công tác đào tạo chương trình môn học GDQPAN

- Điều hành, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid 19

- Thứ 2: 1h30: Họp Giao ban (A2)

- Thứ 6: 8h: Chỉ đạo, điều hành công tác Bế giảng và bàn giao học viên Khóa 31 tại Trung tâm

  2.

       Phòng Đào tạo,QLSV

       (Đại úy: Vũ Đình Phan)

* Tham mưu BGĐ về công tác Đào tạo, công tác QLSV

- Thứ 2 đến 5: Thực hiện đào tạo giảng dạy hv Khóa 31.

- Thứ 6: 8h: Bế giảng khóa 31 tại HTA; 9h: Bàn giao học viên khóa 31 tại Sân ĐK1

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19

- Phối hợp với các đơn vị trung tâm chuẩn bị kế hoạch cho đào tạo các khóa tiếp theo.

3.

Phòng Hành chính

Tổ chức

(ThS. Nguyễn Thị Hiền)

* Tham mưu BGĐ về công tác hành chính, Tổ chức, văn thư

- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ

- Thứ 6: 8h: Bế giảng khóa 31 tại HTA; 9h: Bàn giao học viên khóa 31 tại Sân ĐK1

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19

Phối hợp với các phòng ban trong công tác Hành chính.

4.

Phòng Hậu cần,TC-KT

(ThS: Nguyễn Ngọc Khôi)

* Tham mưu BGĐ về công tác Hậu cần, TC-KT

- Thứ 6: 8h: Bế giảng khóa 31 tại HTA; 9h: Bàn giao học viên khóa 31 tại Sân ĐK1

- Thực hiện công tác chuyên môn

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19

Phối hợp với các phòng ban trong công tác hậu cần.

    5.

Ban Thanh tra, Pháp chế

* Tham mưu BGĐ công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nội quy, quy chế, kế hoạch, chương trình hoạt động GDQPAN của trung tâm. Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về GDQPAN

6.

Khoa Quân sự, Chính trị

(Đại tá: Phạm Ngọc Tuấn

Đại tá. Trần Văn Hải)

* Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học  GDQPAN. - - Thứ 2 đến thứ 5: Thực hiện công tác giảng dạy

- Thứ 6: 8h: Bế giảng khóa 31 tại HTA; 9h: Bàn giao học viên khóa 31 tại Sân ĐK1

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19

7

Khung Quản lý học viên

  

- Thực hiện quản lý học viên khóa 31 (24/24h)

- Thứ 6: 8h: Bế giảng khóa 31 tại HTA; 9h: Bàn giao học viên khóa 31 tại Sân ĐK1

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19

Chuyên mục tin tức