Lịch công tác Tuần 31

26-02-2022 09-11

 

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:31

Từ ngày 28/2 đến 06/3 năm 2022

Học kỳ 2:  Năm học 2021 - 2022

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

 

CS55HL

V2 – Đăng ( Trực Tuyến )

V3 – Tú ( Trực Tuyến )

V4 – Hưng ( Trực Tuyến )

CS56HL

V4 – Trường

CS57GD

V4 – Nam

( Trực Tuyến )

 

CS57HL

V1 - Hiền ( Trực Tuyến )

V2 – Đăng

V4 – Nam

( Trực Tuyến )

 

 

CS56HL

V1 – Hiền( Trực Tuyến )

CS57GD

V4 – Nam

( Trực Tuyến )

 

CS55HL

V2 – Đăng( Trực Tuyến )

V3 – Tú( Trực Tuyến )

V4 – Hưng

( Trực Tuyến )

 

 

 

3+4

CS55GD

V1 – Hiền( Trực Tuyến )

CS56HL

V1 – Nam

( Trực Tuyến )

CS57HL

V2 – Đăng

V4 – Trường

(Nam trợ giảng)

( Trực Tuyến )

 

CS55GD

V1 – Hiền

CS56GD

V2 – Đăng

CS56HL

V4 – Trường

(Nam trợ giảng)

CS56GD

V2 – Đăng

 

 

5+6

CS57HL

V1 - Hiền

( Trực Tuyến )

 

 

PT55YH,QL

CS56GD

V5 – Q.Anh ( Trực Tuyến )

 

CS56HL

V4 – Nam

CS56GD

V5 – Q.Anh

( Trực Tuyến )

CS56GD

V5 – Q.Anh

( Trực Tuyến )

 

CS56HL

V1 – Hiền( Trực Tuyến )

 

 

 

7+8

 

  CS56GD

V2 – Đăng

     

 

 

9+10

 

 

  

 

 

 

 

Trực

Đăng

Hưng

QAnh

Trường

 

 

 

 

 

Giáo viên

Giờ dạy

Ch. Thi

TRƯỜNG

6

0

ĐĂNG

16

0

6

0

HƯNG

4

0

HIỀN

12

0

Q.ANH

6

0

KHÔI

0

 

NAM

8

0

H,ANH

 

 

NGỌC

 

 

TUYẾN

 

 

   Tổng

58

0

GHI CHÚ:54HL V4, 54GD V1,4. 55HL V2,3,4. 55GD V1. 56HL V1,4. 56GD V2,5. . 57GD V4. 57HL V1,2,3,4

Thứ 3(Cả Ngày): Nghiệm thu đề tài KH&CN cơ sở giáo viên, sinh viên năm 2021(E1,E2)

 

 

 

 

 

   TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

 

   TS. LÝ ĐỨC TRƯỜNG               ThS. TRẦN ĐỨC NAM

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức