Lịch công tác Tuần 34

20-03-2022 10-44

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:34

Từ ngày 21/3 đến 27/3 năm 2022

Học kỳ 2:  Năm học 2021 - 2022

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

 

CS55HL

V2 – Đăng

V3 – Tú

V4 – Hiền

CS56HL

V4 – Q.Anh

CS57GD

V4 – Nam

 

CS57HL

V2 – Đăng

V4 – Nam

V1 - Hiền   

 

CS56HL

V1 – Hiền

CS57GD

V4 – Nam

CS55HL

V2 – Hiền

V3 – Tú

V4 –Q.Anh

CS57HL

V2 – Đăng

V4 – Nam

 

 

3+4

CS54HL

V4 –Nam

CS55GD

V1 – Hiền

CS56HL

V1 – Khôi

CS54HL

V4 – Tú

CS55GD

V1 – Hiền

CS57HL

V2 – Đăng

V4 – Nam

CS54HL

V4 – Tú

CS57GD

V4 – Nam

CS54HL

V4 – Tú

CS55GD

V1 – Hiền

CS56GD

V2 – Đăng

CS56HL

V4 – Nam

CS54HL

V4 – Nam

CS56GD

V2 – Đăng

 

 

5+6

CS57HL

V1 - Hiền    

 

CS56GD

V5 – Q.Anh

 

CS55HL

V2 – Đăng

V3 – Q.Anh

V4 – Hiền

CS56HL

V4 – Nam

Thi L2 PT GDTC55-

          PT YH,QL55

Tú ,Khôi

CS56GD

V5 – Q.Anh

CS56GD

V5 – Q.Anh

CS56HL

V1 –Khôi

CS57HL

V1 - Hiền   

 

 

7+8

 

CS56GD

V2 – Đăng

     

 

 

9+10

 

 

  

 

 

 

 

Trực

Đăng

Hưng

QAnh

Trường

 

 

 

 

 

Giáo viên

Giờ dạy

Ch. Thi

TRƯỜNG

0

0

ĐĂNG

16

0

10

1

HƯNG

0

0

HIỀN

20

0

Q.ANH

12

0

KHÔI

4

1

NAM

20

0

H,ANH

 

 

NGỌC

 

 

TUYẾN

 

 

   Tổng

82

2

GHI CHÚ:54HL V4, 54GD V1,4. 55HL V2,3,4. 55GD V1. 56HL V1,4. 56GD V2,5. . 57GD V4. 57HL V1,2,3,4

( Trường , Hưng đi công tác theo QĐ )

 

 

 

 

 

   TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

 

   TS. LÝ ĐỨC TRƯỜNG               ThS. TRẦN ĐỨC NAM

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức