Lịch công tác Tuần 37

10-04-2022 11-24

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:37

Từ ngày 11/4 đến 17/4 năm 2022

Học kỳ 2:  Năm học 2021 - 2022

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

CS55HL

V2 – Đăng

V3 – Tú

V4 – Hưng

CS56HL

V4 – Trường

CS57GD

V4 – Hiền

 

     CS57HL

V2 – Đăng

V4 –Trường

V1 -  Hiền      

CS56HL

V1 – Khôi

CS57GD

V4 – Hưng

CS55HL

V2 – Đăng

V3 – Tú

V4 – Hưng

 

 

 

3+4

CS54HL

V4 –Hưng

CS55GD

V1 – Khôi

CS56HL

V1 – Tú

CS57HL

V2 – Đăng

V4 – Trường

V1 -  Hiền     

CS54HL

V4 –Hưng

CS57GD

V4 – Trường

CS54HL

V4 –Hưng

CS55GD

V1 – Trường

CS57HL

V2 – Đăng

V4 – Hiền

CS54HL

V4 –Hưng

CS56GD

V2 – Đăng

CS56HL

V4 – Trường

 

 

5+6

CS56GD

V5 – Hưng

 

CS55GD

V1 – Hiền

CS55HL

V2 – Đăng

V3 – Tú

V4 – Hưng

CS56HL

V4 – Trường

CS56GD

V5 – Q.Anh

CS56GD

V5 – Q.Anh

CS56HL

V1 – Khôi

 

 

 

7+8

CS56GD

V2 – Đăng

Thi Lần 2 CS 1

Trường, hiền, Khôi

CS56GD

V2 – Đăng

 

 

 

9+10

 

  

 

 

 

 

Trực

Đăng

Hưng

QAnh

Trường

 

 

 

 

 

Giáo viên

Giờ dạy

Ch. Thi

TRƯỜNG

14

1

ĐĂNG

18

0

8

0

HƯNG

18

0

HIỀN

10

1

Q.ANH

4

0

KHÔI

6

0

NAM

0

0

H,ANH

 

 

NGỌC

 

 

TUYẾN

 

 

   Tổng

78

2

GHI CHÚ:54HL V4, 54GD V1,4. 55HL V2,3,4. 55GD V1. 56HL V1,4. 56GD V2,5. . 57GD V4. 57HL V1,2,3,4

Đồng chí Nam đi công tác theo quyết điịnh

 

 

 

 

   TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

 

   TS. LÝ ĐỨC TRƯỜNG               ThS. TRẦN ĐỨC NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức