Lịch công tác Tuần 39

23-04-2022 10-45

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:38

Từ ngày 18/4 đến 24/4 năm 2022

Học kỳ 2:  Năm học 2021 - 2022

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

 

CS55HL

V2 – Đăng

V3 – Tú

V4 – Nam

CS56HL

V4 – Trường

 

     

CS56HL

V1 – Hiền

CS55HL

V2 – Đăng

V3 – Tú

V4 – Nam

 

 

 

3+4

 

CS55GD

V1 – Hiền

CS55GD

V1 – Hiền

  CS56HL

V1 –Trường

 

 

ThiCSL1-54HL

V4- Trường, Hưng, Nam

CS55GD

V1 – Hiền

CS56GD

V2 – Đăng

CS56HL

V4 – Trường

(Nam trợ giảng)

 

 

5+6

 

CS56GD

V5 – Q.Anh

 

CS55HL

V2 – Đăng

V3 – Tú

V4 – Hưng

CS56HL

V4 – Trường

(Nam trợ giảng)

CS56GD

V5 – Q.Anh

CS56GD

V5 – Q.Anh

CS56HL

V1 – Khôi

 

 

 

7+8

 

CS56GD

V2 – Đăng

 

CS56GD

V2 – Đăng

VĐVCC56

V2 – Đăng

V3 – Tú

V4 - Hưng

 

 

9+10

 

VĐVCC57

V2 – Đăng

V1 – Hiền

V4 - Nam

VĐVCC57

V2 – Đăng

V1 – Hiền

V4 - Nam   

VĐVCC57

V2 – Đăng

V1 – Hiền

V4 - Nam

VĐVCC56

V2 – Q.Anh

V3 – Tú

V4 - Hưng

VĐVCC57

V2 – Đăng

V1 – Hiền

V4 - Nam

 

 

Trực

Đăng

Hưng

QAnh

Trường

 

 

 

 

 

Giáo viên

Giờ dạy

Ch. Thi

TRƯỜNG

8

1

ĐĂNG

22

0

10

0

HƯNG

6

1

HIỀN

16

0

Q.ANH

8

0

KHÔI

2

0

NAM

12

1

H,ANH

 

 

NGỌC

 

 

TUYẾN

 

 

   Tổng

84

3

GHI CHÚ:54HL V4, 54GD V1,4. 55HL V2,3,4. 55GD V1. 56HL V1,4. 56GD V2,5. . 57GD V4. 57HL V1,2,3,4

 

Thứ 5-7h30: Hội nghị đối thoại giữa nhà trường với sinh viên năm 2021-2022 (A2): (Tp): BTC,Trưởng,Phó các phòng, Khoa, Bộ môn và toàn thể sinh viên chính quy theo kế hoạch phân công

 

 

   TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

 

   TS. LÝ ĐỨC TRƯỜNG               ThS. TRẦN ĐỨC NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức