Lịch công tác Tuần 44

28-05-2022 17-53

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:44

Từ ngày 30/5 đến 5/6 năm 2022

Học kỳ 2:  Năm học 2021 - 2022

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

Bình Giảng

Nam

ThiL2CS3 K56

V1 – Hiền, Đăng

V5 – Q.Anh, Trường

CS57GD

V4 - Nam

CS57HL

V2 – Đăng

V4 – Trường

V1 – Hiền

CS57GD

V4 - Nam

CS57HL

V2 – Đăng

V4 – Trường

 

 

3+4

Họp Bộ môn

 

CS57GD

V4 - Nam

ThiL2CS56HL

V4 – Nam, Trường

 

 

 

5+6

CS57HL

V1 – Hiền

CS57HL

V2 – Đăng

V4 – Trường

   

CS57HL

V1 – Hiền

 

 

7+8

 

       

 

 

9+10

 

  

 

 

 

 

 

 

Trực

Đăng

Hưng

QAnh

Trường

 

 

 

 

 

Giáo viên

Giờ dạy

Ch. Thi

TRƯỜNG

6

2

ĐĂNG

6

1

0

0

HƯNG

0

0

HIỀN

6

1

Q.ANH

0

1

KHÔI

0

0

NAM

6

1

H,ANH

 

 

NGỌC

 

 

TUYẾN

 

 

   Tổng

24

6

GHI CHÚ:54HL V4, 54GD V1,4. 55HL V2,3,4. 55GD V1. 56HL V1,4. 56GD V2,5. . 57GD V4. 57HL V1,2,3,4

 

 

 

 

   TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

 

   TS. LÝ ĐỨC TRƯỜNG               ThS. TRẦN ĐỨC NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức