Lịch công tác Tuần 47

19-06-2022 08-27

 

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:47

Từ ngày 20/6 đến 26/6 năm 2022

Học kỳ 2:  Năm học 2021 - 2022

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

     

 

 

 

 

3+4

       

ThiL2CS57HL

V1 – Trường, Hiền

 

 

 

5+6

 

 

   

 

 

 

7+8

 

       

 

 

9+10

 

  

 

 

 

 

 

 

Trực

Đăng

Hưng

QAnh

Trường

 

 

 

 

 

Giáo viên

Giờ dạy

Ch. Thi

TRƯỜNG

0

1

ĐĂNG

0

0

0

0

HƯNG

0

0

HIỀN

0

1

Q.ANH

0

0

KHÔI

0

0

NAM

0

0

H,ANH

 

 

NGỌC

 

 

TUYẾN

 

 

   Tổng

0

2

GHI CHÚ:54HL V4, 54GD V1,4. 55HL V2,3,4. 55GD V1. 56HL V1,4. 56GD V2,5. . 57GD V4. 57HL V1,2,3,4

 

 

 

 

   TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

 

   TS. LÝ ĐỨC TRƯỜNG               ThS. TRẦN ĐỨC NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức