Lịch Công Tác Tuần 6

04-09-2022 17-14

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:6

Từ ngày 5/9 đến 10/9 năm 2022

Học kỳ 1:  Năm học 2022 - 2023

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

Chào cờ đầu tháng

CS57GD

V4 - Nam

CS57HL

V2 – Đăng

V4 –  Nam

CS56HL

V1- Hiền

V4 – Trường

CS55HL

V2 – Q.Anh

V3 – Tú

V4 - Hưng

CS55HL

V2 – Đăng

V3 – Nam

V4 - Hưng

CS57GD

V4 – Nam

CS57HL

V1 – Hiền

CS56HL

V4 – Trường

 

 

3+4

CS56GD

V5 – Q.Anh

CS55GD

V1 – Hiền

CS56GD

V5 – Q.Anh

CS56GD

V2 – Đăng

CS55GD

V1 – Hiền

 

 

 

5+6

CS56GD

V2 - Đăng

 

   

CS56HL

V1- Nam

 

 

7+8

 

       

 

 

9+10

 

  

 

 

 

 

 

 

Trực

Đăng

Hưng

QAnh

Trường

 

 

 

 

 

Giáo viên

Giờ dạy

Ch. Thi

TRƯỜNG

4

0

ĐĂNG

8

0

2

0

HƯNG

4

0

HIỀN

8

0

Q.ANH

6

0

KHÔI

0

0

NAM

10

0

H,ANH

 

 

NGỌC

 

 

TUYẾN

 

 

   Tổng

42

0

GHI CHÚ: 55HL V2,3,4. 55GD V1. 56HL V1,4. 56GD V2,5. . 57GD V4. 57HL V1,2,3,4

 

 

 

 

   TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

 

   TS. LÝ ĐỨC TRƯỜNG               ThS. TRẦN ĐỨC NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức