Lịch công tác Tuần 7

12-02-2022 16-33

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

 

KHOA HUẤN LUYỆN THỂ THAO

Từ ngày 14-02-2022 đến ngày 20-02-2022

 

 

 

Học kỳ II – Năm học 2021-2022

 

 

   Thứ 6 ngày 18/02/2022(7h30): Hội nghị Viên chức năm 2022  (HTA)                                                                         

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ

Các công việc cụ thể

1

TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Xuân Trãi

Phụ trách chung

T2

Quản lý chung

13h30: Giao ban trường (A2)

T3

Quản lý chung

T4

Quản lý chung

T5

Quản lý chung

9h00: Họp xét điểm rèn luyện sinh viên (A2)

T6

Quản lý chung

T7

 

CN

 

2

PHÓ TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. Ngô Hải Hưng

Phụ trách công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

T2

Quản lý chung

T3

Quản lý chung

T4

Quản lý chung

T5

Quản lý chung

T6

Quản lý chung

T7

 

CN

 

3

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. Trần Thị Hồng Việt

Phụ trách văn phòng khoa

T2

Quản lý chung

10h00: Họp BCH Công đoàn trường (A2)

T3

Quản lý chung

T4

Quản lý chung

T5

Quản lý chung

T6

Quản lý chung

T7

 

CN

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Giảng viên

TS. Đỗ Tiến Thân

Phụ trách công nghệ thông tin

Cố vấn học tập khóa ĐH 55

 

T2

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T3

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T4

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T5

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T6

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

T7

 

CN

 

5

Giảng viên

ThS. Nguyễn Phương Thảo

Phụ trách công tác văn thư

Cố vấn học tập khóa ĐH 54

T2

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T3

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T4

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T5

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T6

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

T7

 

CN

 

6

Chuyên viên

ThS. Vũ Thị Thu Hiền

Giáo vụ khoa

Cố vấn học tập khóa ĐH 53

T2

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T3

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T4

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T5

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T6

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T7

 

CN

 

7

Chuyên viên

ThS. Ngô Hữu Thành

 

T2

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T3

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T4

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T5

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T6

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T7

 

CN

 

8

Giảng viên

Th.S. NGUYỄN TRUNG KIÊN

Cố vấn học tập khóa ĐH 56

T2

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T3

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T4

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T5

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T6

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T7

 

CN

 

Chuyên mục tin tức