Lịch sử hình thành và phát triển Khoa Kiến thức và Kỹ năng cơ sở ngành

02-09-2019 00-00

1.Thông tin đơn vị:

- Tên đơn vị: Khoa Kiến thức và Kỹ năng cơ sở ngành

- Địa chỉ: Tầng 1 nhà Liên hợp; Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh 

- Điện thoại:

2.Lịch sử hình thành và phát triển đơn vị:

 Khoa Kiến thức và Kỹ năng cơ sở ngành được thành lập theo Quyết định số 3655/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

3.Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

3.1. Vị trí và chức năng

Khoa Kiến thức và Kỹ năng cơ sở ngành là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện về quản lý viên chức, người lao động, người học; tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục, đào tạo khối kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn phù hợp với mục tiêu, phương hướng phát triển của Trường.

3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Phối hợp với đơn vị liên quan trong việc mở chuyên ngành đào tạo đại học và sau đại học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao.

- Phối hợp tổ chức công tác tuyển sinh các ngành có liên quan.

- Xây dựng nội dung chương trình đào tạo của chuyên ngành thuộc Khoa quản lý; xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập; biên soạn giáo trình, đề cương chi tiết các môn học, tài liệu học tập, tham khảo liên quan; tổ chức, quản lý quá trình giảng dạy các chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý; tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo khác trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; quản lý chất lượng nội dung, phương pháp giảng dạy; kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học; quản lý và chuyển giao điểm thi kết thúc học phần của người học đến các đơn vị liên quan; tham gia với đơn vị chức năng tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định; đảm bảo chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của xã hội.

- Quản lý, tổ chức các Bộ môn thuộc Khoa giảng dạy theo kế hoạch và quy định của Nhà trường.

- Xây dựng chương trình bồi dưỡng, biên soạn tài liệu và tổ chức đào tạo, tập huấn đối với các môn thể thao thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện thi đẳng cấp các môn thể thao chuyên ngành thuộc Khoa quản lý.

- Lập kế hoạch, xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ cho giảng viên của khoa; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà trường đối với ngành, lĩnh vực thuộc chuyên môn của Khoa.

- Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức và người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc Khoa.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thuộc khoa; chủ động đề xuất điều chỉnh, thay đổi cơ cấu nhân sự trong trường họp không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của Khoa.

- Quản lý, tổ chức đánh giá, đăng ký thi đua - khen thưởng viên chức thuộc Khoa.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị được giao theo quy định của Pháp luật và của Nhà trường.

- Xây dựng chương trình kế hoạch công tác; theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công tác.

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ giảng dạy; kết quả học tập, rèn luyện của người học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu Trưởng giao.

4. Cơ cấu tổ chức

4.1. Lãnh đạo Khoa:

       - Trưởng khoa: TS. Phạm Tuấn Hiệp

       - Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Đinh Khánh Thu                         

4.2. Các Bộ môn:

       - Bộ môn Điền kinh, Cử tạ

            Trưởng Bộ môn: TS. Vũ Quỳnh Như

       - Bộ môn Thể dục

             Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Đinh Khánh Thu

            Phó trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Hữu Hùng

       - Bộ môn Thể thao dưới nước

             Phó trưởng Bộ môn: ThS. Lê Đức Long

       - Bộ môn Lý luận Thể dục thể thao

                        Phó trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Phương Oanh

4.3. Danh sách cán bộ, giảng viên Khoa:

1. TS. Phạm Tuấn Hiệp

2. GS.TS.Nguyễn Đại Dương

3. TS.Vũ Quỳnh Như

4. ThS. Nguyễn Đăng Điệp

5. TS. Nguyễn Thành Long                                                                               

 

 

 

 

 

6. ThS. Đặng Quang Hải

7. CN. Phạm Công Tiến

8. ThS. Bạch Phương Thảo

9. TS. Trần Ngọc Dũng

10. ThS. Trần Văn Xuân

11. CN. Phạm Ngọc Quỳnh

12. CN. Đỗ Văn Chiến

13. PGS.TS. Đinh Khánh Thu

14. TS. Nguyễn Hữu Hùng

15. ThS. Nguyễn Thị Kim Nga

16. ThS. Nguyễn Văn Hiếu

17. ThS. Phạm Thị Hoài Phương

18. ThS. Đặng Thị Thu Thủy

19. ThS. Vũ Thị Mai Phương

20. ThS. Lê Đức Long

21. TS. Đào Trọng Kiên

22. TS. Nguyễn Ngọc Anh

23. ThS. Đậu Thị Lợi

24. ThS. Phạm Văn Tuân

25. ThS. Nguyễn Thị Phương Oanh

26. TS. Lộc Đình Cương

27. ThS. Đồng Thị Bích Hồng

28. ThS. Ngô Xuân Nguyện.

 

 

 

4.5.

 

4.4. Bộ phận Hành chính - Giáo vụ Khoa

 TS. Nguyễn Xuân Tuấn

5.Cán bộ đơn vị qua các thời kỳ:

5.1. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT

Họ tên

Chức vụ

1

TS. Phạm Tuấn Hiệp

  Trưởng khoa (2019 - đến nay )

2

 

PGS. TS. Đinh Khánh Thu

  Phó Trưởng khoa (2019 - đến nay )

5.2. Cán bộ đơn vị hiện tại

TT

Họ tên, chức vụ

Trình độ

Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

TS. Phạm Tuấn Hiệp

Trưởng khoa

Tiến sĩ

Phụ trách chung

     0989.192.396

pthiepupes1@gmail.com

2

 

 

 

 

 

 

PGS. TS. Đinh Khánh Thu

Phó Trưởng khoa

 Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Phụ trách Văn phòng Khoa

Phụ trách Khoa học

0977.878707

thutdth73@gmail.com

3

GS.TS. Nguyễn Đại Dương

Giảng viên cao cấp

Giáo sư Tiến sĩ

Chuyên gia

Giảng viên cao cấp

0903.298.611

4

TS. Nguyễn Xuân Tuấn

Chuyên viên

Tiến sĩ

Trợ lý Giáo vụ khoa

Trợ lý Công nghệ thông tin

0982. 318.387

 

Chuyên mục tin tức