Lịch sử hình thành và phát triển Khoa Y học TDTT

10-11-2019 00-00

1.Thông tin đơn vị:

- Tên đơn vị: Khoa Y sinh học TDTT

- Địa chỉ: Tầng 2, nhà Liên Hợp trường Đại học TDTT Bắc Ninh Trang Hạ - Từ Sơn - Bắc Ninh.

- Thông tin liên lạc:

+ Điện thoại: 02222246128

+ Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

2. Lịch sử hình thành và phát triển đơn vị:

       Ngày nay, trong những thành công của thể thao thành tích cao luôn có sự đóng góp của lực lượng bác sĩ thể thao, cán bộ y học thể thao. Tuy nhiên, lực lượng này còn hạn chế về số lượng cũng như chất lượng. Đứng trước thực tế đó, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp TDTT hiện nay, đồng thời theo đúng xu thế phát triển thể thao hiện đại. Được sự đồng ý của Bộ giáo dục đào tạo, Bộ văn hóa, thể thao và du lịch, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, cái nôi đào tạo cán bộ TDTT cho cả nước đã thành lập Khoa Y học thể thao đựơc thành lập theo quyết định số 293/ĐH1-TC ngày 14/09/2007 của Hiệu truởng trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển của Trường từ năm 1976, Trường đã đào tạo chuyên ngành Y sinh học TDTT được ba khoá (khoá Y học 12, 13 và 14). Sinh viên các khoá ra trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều sinh viên đã trưởng thành và giữ các chức vụ cao trong ngành, đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khoẻ và tuyển chọn VĐV, trở thành các giáo viên y sinh học TDTT trong các trường Cao đẳng và Đại học TDTT, không ngừng tích cực tham gia  công tác nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, trong giai đoạn đó, các yếu tố về con người, cơ sở vật chất của Trường chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo, do vậy sau 30 năm, kể từ khoá học đầu tiên, Trường ĐH TDTT Bắc Ninh tiếp tục đào tạo cán bộ Y học TDTT cho ngành.Từ năm 1959 đến nay tổng số cán bộ giáo viên đã tham gia giảng dạy 35, nhưng đến nay một số giáo viên đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác đến các cơ quan khác. Các giáo viên trong Bộ môn được đào tạo cơ bản chính quy ở  nước ngoài như  Hungary,  Liên Xô, Trung Quốc, Cu Ba và các Trường Đại học danh tiếng trong nước như các  Trường Đại học Y khoa,  Trường Đại học Sư phạm, Tổng hợp Hà nội…Trong những năm qua, nhiều giáo viên của khoa đã dày công nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo để biên soạn ra những cuốn sách, giáo trình về lĩnh vực Y sinh học có giá trị làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên Đại học, Cao đẳng học tập ở các Trường Đại học TDTT trong toàn quốc  như Giải phẫu TDTT, Vệ sinh TDTT, Sinh lý TDTT, Y học TDTT, Sinh hóa TDTT. Sinh cơ TDTT, Dinh dưỡng học TDTT, Xoa bóp thể thao, Hồi phục TDTT v.v… và nhiều sách tham khảo khác.

Trải qua 60 năm phát triển và trưởng thành bộ môn có từ những ngày đầu tiên được thành lập của nhà trường với những tên gọi khác nhau như bộ môn, khoa hoặc là bộ môn Khoa học tự nhiên, bộ môn Khoa học cơ bản…  nhưng đến năm 1988 được đổi tên thành Bộ môn  Y sinh học TDTT.  Từ đó tên Bộ môn Y sinh học TDTT được gọi cho đến ngày nay. Năm 2018  được sự đồng ý của nhà trường, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, Bộ môn Y sinh được sáp nhập vào  thuộc khoa Y học thể thao  theo quyết định 3655/QĐ-ĐHTDTTBN ngày 1 tháng 10 năm 2018.

       Hiện nay, Khoa Y sinh học TDTT có 14 cán bộ, giảng viên công tác trong đó có một Phó giáo sư, 4 Tiến sỹ, 2 nghiên cứu sinh, 2 Giảng viên chính, 9 thạc sỹ.

        Khoa Y sinh học Thê thao là đơn vị hành chính cơ sở của trường gắn với ngành đào tạo ngành Y sinh học TDTT và các ngành đào tạo khác trong nhà trường. Trong quá trình đào tạo khoa Y sinh học TDTT đã đào tạo tốt nghiệp cho hơn 200 sinh viên ra trường và tham gia công tác giảng dạy tại các Trường Đại học chuyên nghiệp, các sở TDTT, Trung tâm huấn luyện thể thao…  Trong công việc sinh viên ngành Y sinh học đều đem hết lòng nhiệt tình thể hiện trình độ năng lực tốt được nhiều cơ sở khen ngợi đánh giá cao….

3. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

   3.1. Chức năng

            Khoa Y học thể thao có chức năng tham mưu, giúp việc Ban Giám hiệu về  quản lý giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo ngành Y sinh học TDTT và các ngành học khác trong nhà trường

3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

3.2.1. Quản lý giảng dạy

- Chủ trì xây dựng và quản lý chương trình, kế hoặc học tập hàng năm cho từng khóa học thuộc ngành đào tạo;

- Trực tiếp tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo và quản lý chất lượng giờ học thuộc ngành đào tạo;

- Chủ trì quản lý chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc ngành đào tạo.

 - xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy; tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy môn học và chịu trách nhiệm về chất lượng các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của các môn học.

+ Xây dựng mục tiêu môn học, chương trình, đề cương chi tiết môn học, biên soạn giáo trình, sách giáo khoa và tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập các môn học được phân công.

+ Tổ chức và quản lý hoạt động dạy và học các môn học được phân công.

+ Sắp xếp, bố trí giảng viên thực hiện các nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo.

+ Quản lý hồ sơ dạy học và giờ lên lớp của giáo viên Bộ môn ; hàng năm lập kế hoạch và tổ chức dự giờ, hội giảng và trao đổi học thuật trong bộ môn.

+ Biên soạn đề thi, đáp án thi và tổ chức thực hiện các hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo kế hoạch.

+ Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn do Bộ môn phụ trách và nghiên cứu ứng dụng các phương pháp dạy học và phương pháp dánh giá tiên tiến; tham gia các hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan; Tham gia tư vấn về đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn Bộ môn phụ trách.

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng giảng viên, bố trí giảng viên tham gia chỉ đạo thực tập, thực tế, chủ nhiệm lớp, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật giảng viên của Bộ môn theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động khoa học kỹ thuật cho sinh viên; tham gia đề xuất khen thưởng kỷ luật sinh viên.

+ Quản lý, sử dụng, lập kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng các trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của bộ môn.

+ Phối hợp với các phòng ban, khoa, bộ môn khác thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Trường.

+ Hợp tác trong nước và quốc tế về hoạt dộng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

+ Tổ chức hoạt động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường để nâng cao, mở rộng quy mô và chất lượng huấn luyện vận động viên các đội tuyển cấp tỉnh, cấp quốc gia và tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất chính trị, đạo đức cho huấn luyện viên và vận động viên.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

3.2.2. Quản lý học tập.

            - Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp quản lý đào tạo sinh viên thuộc ngành đào tạo;

            - Quản lý và lưu trữ hồ sơ học sinh, sinh viên, hồ sơ kết quả học tập, rèn luyện cảu sinh viên thuộc ngành đào tạo;

            - Xác nhận cho học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng theo quy định;

            - Phối hợp tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống cho sinh viên;

            - Phối hợp giải quyết các chế độ, chính sách về học bổng, học phí và các vấn đề liên quan đến khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

3.2.3. Tổ chức đào tạo.

            - Tổ chức các hoạt động thực tế, thực tập nghiệp vụ đối với sinh viên chuyên ngành theo chương trình kế hoạch đào tạo;

            - Tổ chức thực hiện những hoạt động dự án liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội, cơ quan ngoài trường phát triển ngành đào tạo;

            - Phói hợp với các đơn vị tổ chức cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ cho sinh viên;

            - Trực tiếp cung cấp tài liệu liên quan đến kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên.

            - Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản theo chức năng, nhiệm vụ.

3.2.4. thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

4. Cán bộ đơn vị qua các thời kỳ.

4.1. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ.

TT Họ tên Chức vụ
1

TS. Trương Đức Thăng

Trưởng Khoa

Trưởng Khoa Y sinh học TDTT từ năm 2019 - nay
2

ThS.GVC. Lê Hữu Hưng

              Trưởng Khoa

Trưởng Khoa Y học TDTT từ năm
2007 - 2014

4.2. Cán bộ hiện tại

TT Họ tên Trình độ Nhiệm vụ Email, ĐH
1

T.S Trương Đức Thăng

Trưởng khoa

Tiến sĩ Trưởng Khoa, phụ trách toàn bộ các công việc của khoa

0983080117

thangsport2@gmail.com

 

2 TS. Đinh Mai Anh, Trưởng Bộ môn Tiến sĩ

Phụ trách giảng dạy môn Hồi phục thể thao, Xoa bóp TT. Thể dục chữa bệnh. Tham gia giảng dạy  môn Y học TDTT,   Kiểm tra y học.  Lĩnh vực chuyên gia: Hồi phục chức năng

Phụ trách giảng dạy môn Sinh lý TDTT, Y

0914907838

maianhbn@yahoo.com

3

Bác sĩ. GVC.

Bùi Quang Ngọc,

Phó trưởng  Bộ môn

 

 

Bác sỹ

Y khoa.

Thạc sỹ.

Giảng viên chính

học TDTT, Bệnh học Ngoại khoa, Vệ sinh TDTT và Vệ sinh phòng bệnh.

Lĩnh vực chuyên gia: Dinh Dưỡng thể thao và theo dõi dinh dưỡng cho VĐV

 
4

ThS. Đào Phương Chi.

Giảng viên

Thạc sĩ Phụ trách giảng dạy môn Sinh hóa TDTT, Dinh dưỡng TDTT. Tham gia giảng dạy môn Vệ sinh TDTT, Di truyền và tuyển chon Lĩnh vực chuyên gia: Hệ thống chỉ tiêu sinh hóa trong huấn luyện thể thao 0983428284 Phuongchi26@gmail.com
5

ThS. Nguyễn Thúy Sinh.

Giảng viên

Thạc sĩ Phụ trách giảng dạy môn Giải phẫu TDTT. Tham gia giảng dạy môn Sinh hóaTDTT, Dinh dưỡng TDTT. Di truyền và tuyển chon. Lĩnh vực chuyên gia: Sinh hóa của quá trình hồi phục  
6

 

ThS. Ngọ Thị Anh

Giảng viên

 

Thạc sĩ Phụ trách giảng dạy môn Sinh cơ TDTT, môn Sinh cơ học các môn TT. Tham gia giảng dạy môn Vệ sinh TDTT, Hồi phục thể thao. Cộng tác viên công nghệ thông tin Lĩnh vực chuyên gia: quy trình kiểm tra và đánh giá sinh cơ học. 0945228268 ngoanhbmysinh@gmail.com
7

ThS. Nguyễn Thị Huyền.

Giảng viên

Thạc sĩ Tham gia giảng dạy môn Sinh lý TDTT, Sinh lý huấn luyện, Sinh lý bệnh, Vệ sinh phòng bệnh. 0978147626 Nguyenthihuyenys43@gmail.com
8

ThS. Nguyễn Thu Trang.

Giảng viên

Thạc sĩ Tham gia giảng dạy môn Giải phẫu TDTT, Giải phẫu Vận động, và Vận động trị liệu

0976761585

nguyenthutrangtdttbn@gmail.com

9

TS. Nguyễn thị Việt Nga.

Giảng viên

Tiến sĩ

Tham gia giảng dạy môn Sinh lý TDTT, Sinh lý bệnh, Sinh lý vận động. Sinh lý các môn thể thao.

Lĩnh vực chuyên gia: Cở sở sinh lý các bài tập thể thao.

0968623686
10

ThS. Nguyễn Ngọc Anh Tuấn.

Giảng viên

Thạc sĩ Tham gia giảng dạy môn Y học TDTT,  Hồi phục chức năng, Xoa bóp TT, Kiểm tra Y học

0912361185

tuanyhtt@gmail.com

11

ThS. Vũ Thành Long.

Giảng viên

Thạc sĩ Tham gia giảng dạy môn Sinh lý TDTT, Bệnh học Nội khoa, Bệnh học Ngoại khoa  
12

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương. Chuyên viên

Thạc sĩ

Tham mưu các công việc:In, phát phiếu điểm danh, phiếu điểm cho các bộ môn

+ Vào điểm các môn học theo từng kỳ, năm học

+ Tổng kết, phối hợp với trợ lý quản lý HSSV xét các chế độ chính sách cho sinh viên: học bổng, lên lớp lưu ban, xét tốt nghiệp ....

- Quản lý chương trình đào tạo ngành Y sinh học TDTT

 

0988900477

nguyenduong24384@gmail.com

13

Th.S. Nguyễn Thế Thuyên. Chuyên viên

Thạc sĩ    
14

Th.S. Nguyễn văn Hướng  Chuyên viên

Thạc sĩ    

5. Các thành tích đạt được:

TT

Thành tích

Số quyết định

1

Tập thể lao động tiên tiến năm 2010

437/QĐ-ĐHTTBN 21/10/2010

2

Tập thể lao động tiên tiến năm 2012

712/QĐ-TDTTBN 16/10/2012

3

Tập thể Lao động xuất sắc năm 2012

4334/QĐ - BVHTTDL, 07/11/2012

4

Tập thể lao động tiên tiến năm 2013

934/QĐ-TDTTBN 08/10/2013

5

Tập thể Lao động xuất sắc năm 2013

3716/QĐ-BVHTTDL 28/10/2013

6

Tập thể lao động tiên tiến năm 2014

742/QĐ-TDTTBN 05/9/2014

7

Tập thể lao động tiên tiến năm 2015

768/QĐ-TDTTBN 9/9/2015

8

Tập thể lao động xuất sắc 2015

3598/QĐ-BVHTTDL 23/10/2015

9

Giây khen Công đoàn 2016

01/QĐ-TDTTBN 6/1/2016

10

Tập thể lao động tiên tiến 2016

817/QĐ- TDTTBN, ngày 23/8/2016

11

Tập thể lao động xuất sắc 2016

3299/QĐ-BVHTTDL 19/9/2016

12

Bằng khen bộ 2 năm HTXS nhiện vụ 2016

3298/QĐ-BVHTTDL 19/9/2016

13

Giấy khen Đại hội Công đoàn 2017

12/QĐ-CĐTDTTBN ngày 30/5/2017

14

Tập thể lao động tiên tiến năm 2017

 883/QĐ-TDTTBN, ngày 23/8/2017

15

Tập thể lao động xuất sắc năm 2017

3592/QĐ-BVHTTDL,ngày 22/9/2017

Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2000

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 Số 12/TĐ- KT ngày 19- 1-2000. Trường Đại học TDTT I

2001

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2000

Số 02/ TĐ-KT ngày 11- 01 -2001

2001

Đơn vị xuất sắc năm học 2000 - 2001

Số 196/ TĐ-KT ngày 29-09-2001

2001

Tập thể lao động xuất sắc

Số 1524/QĐ/UBTDTT ngày 19-11-2001

2007

Tập thể lao động Tiên tiến

Số 444b/ TĐ-KT ngày 02- 10 -2007

2008

Tập thể lao động Tiên tiến

Số 735/ QĐ- ĐH TTBN ngày 12- 11 -2008

2009

Tập thể lao động Tiên tiến

Số 776/ QĐ- ĐH TTBN ngày 21- 10 -2009

2010

Tập thể lao động Tiên tiến

Số 437/ QĐ- ĐH TTBN ngày 14- 10 -2010

2013 - 2014

Tập thể Lao động tiên tiến

QĐ số 742/QĐ – TDTTBN ngày 5 – 9 - 2014

2015- 2016

Tập thể Lao động tiên tiến

QĐ số 817 QĐ – TDTT BN ngày 23 - 8 - 2016

2016

Tập thể Lao động xuất sắc

Số 3299/ QĐ – Bộ VHTTDL ngày 19 - 9 - 2016

2016-2017

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 883/QĐ-TDTTBN, ngày 23/8/2017)

 

2016-2017

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 3592 QĐ- BVHTTDL ngày 22 - 9-2017

b. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2000

Giấy khen

Số 12/TĐ- KT ngày 19- 1-2000. Trường Đại học TDTT I

2001

Giấy khen

Số 02/ TĐ-KT ngày 11- 01 -2001. Trường Đại học TDTT I

2001

Giấy khen

Số 196/ TĐ-KT ngày 29-09-2001. Trường Đại học TDTT I

2001

Bằng khen

Số 1524/QĐ/UBTDTT ngày 19-11-2001. UB TDTT

2007

Giấy khen

Số 444b/ TĐ-KT ngày 02- 10 -2007. Trường Đại học TDTT BN

2008

Giấy khen

Số 735/ QĐ- ĐH TTBN ngày 12- 11 -2008.  Trường Đại học TDTT BN

2009

Giấy khen

Số 776/ QĐ- ĐH TTBN ngày 21- 10 -2009. . Trường Đại học TDTT BN

2010

Giấy khen

Số 437/ QĐ- ĐH TTBN ngày 14- 10 -2010. . Trường Đại học TDTT BN

2013

Giấy khen

QĐ số 742/QĐ – TDTTBN ngày 5 – 9 - 2014

2015- 2016

Giấy khen

QĐ số 817 QĐ – TDTT BN ngày 23 – 8 - 2016

2015- 2016

Tặng danh hiệu

Số 3299/ QĐ – Bộ VHTTDL ngày 19 – 9 - 2016

2016-2017

Giấy khen

Quyết định số 883/QĐ-TDTTBN, ngày 23/8/2017)

 

2016- 2017

Tặng danh hiệu

Quyết định số 3592 QĐ- BVHTTDL ngày 22 - 9-2017

 6. Một số hình ảnh hoạt động của đơn vị

 

Chuyên mục tin tức