Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Thông tin, Thư viện

30-08-2019 00-00

Trung tâm Thông tin – Tư liệu Thể dục thể thao (nay là Trung tâm Thông tin, Thư viện) được thành lập từ ngày 01 tháng 2 năm 2006 theo quyết định số 23/ QĐ – ĐHI – TC với nhiệm vụ ban đầu là tham mưu cho Hiệu trưởng  trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các hoạt động về lĩnh vực thông tin tư liệu phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

1. Thông tin đơn vị:

Tên đơn vị: Trung tâm Thông tin, Thư viện

Địa chỉ: Tòa nhà Thư viện, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Phường Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 02222217765 - 02222217340

2. Lịch sử hình thành và phát triển đơn vị

Hoạt động Thông tin, Thư viện trước năm 2006 trực thuộc Trung tâm Khoa học Trường Đại học TDTT I

Trung tâm Thông tin – Tư liệu Thể dục thể thao (nay là Trung tâm Thông tin, Thư viện) được thành lập từ ngày 01 tháng 2 năm 2006 theo quyết định số 23/ QĐ – ĐHI – TC với nhiệm vụ ban đầu là tham mưu cho Hiệu trưởng  trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các hoạt động về lĩnh vực thông tin tư liệu phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Ngày 06/3/2014, đơn vị đổi tên thành Trung tâm Thông tin, Thư viện theo quyết định số 542/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 3 năm 2014 phê duyệt nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Khi mới thành lập, trung tâm quản lý các mảng công việc: Lĩnh vực thông tin (bao gồm quản lý Website, hệ thống mạng và sửa chữa máy văn phòng toàn trường), lĩnh vực xuất bản (xuất bản sách, giáo trình, tài liệu và Nội san của Trường), lĩnh vực Thư viện. Sau hơn 10 năm thành lập, cùng với sự phát triển của Nhà trường, Trung tâm cũng ngày một lớn mạnh và quản lý thêm hoạt động Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao; quản lý Phòng truyền thống Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và những công việc được Nhà trường giao phó.

3. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

Trung tâm Thông tin, Thư viện có các chức năng chính sau:

1. Quản lý chuyên môn, nghiệp vụ về thư viện của Trường; tổ chức, quản lý, khai thác dịch vụ công tác thư viện phục vụ hoạt động đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

2. Quản lý xây dựng, phát triển và đảm bảo hoạt động của Trang tin điện tử Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, hệ thống mạng Internet, hệ thống máy văn phòng, các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học.

3. Quản lý công tác xuất bản các ấn phẩm sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học.

4. Quản lý chuyên môn, nghiệp vụ Phòng Truyền thống Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

5. Quản lý công tác xuất bản Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Nhiệm vụ và quyền hạn

1.       Tham mưu giúp Ban Giám hiệu định hướng và xây dựng quy hoạch, kế hoạch công tác thư viện, thông tin, xuất bản và xây dựng truyền thống của Trường. Tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;

2.       Xây dựng kế hoạch phát triển Thư viện Trường, bảo đảm sách, báo, tạp chí và tài liệu khoa học TDTT trong và ngoài nước phục vụ công tác đào tạo và NCKH; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, trang thiết bị và tài sản khác của Thư viện; tiến hành thanh lọc, thanh lý tài liệu; nhận, lưu, biếu các ấn phẩm xuất bản; nhận lưu chiểu luận văn cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ đào tạo trong nước và nước ngoài, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Bộ, cấp Nhà nước.... Tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

3.       Xây dựng kế hoạch quản lý, phát triển, bảo đảm vận hành Trang tin điện tử Trường Đại học TDTT Bắc Ninh; cơ sở hạ tầng hệ thống mạng Internet, các ứng dụng công nghệ thông tin; theo dõi, quản lý, bảo dưỡng  hệ thống máy tính của Trường. đăng tải các thông tin giới thiệu, quảng bá Trường, các tin bài hoạt động của Nhà trường; tổng hợp các thông tin từ các hoạt động của các đơn vị trong Trường.

4.       Xây dựng kế hoạch và triển khai xuất bản các ấn phẩm phẩm văn hóa, khoa học, các loại sách giáo trình, sách chuyên khảo, phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý của Trường.

5.       Tổ chức quản lý và duy trì hoạt động của Phòng Truyền thống Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

6.       Nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thông tin, thư viện và xuất bản.

7.       Duy trì hoạt động và phục vụ phòng truyền thống

8.       Tổ chức bản thảo và xuất bản Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao

9.       Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và của Trường.

10.   Xây dựng các quy định quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổng kết đánh giá, xử lý vi phạm văn bản quản lý đã được ban hành.

11.   Phối hợp với các đơn vị có liên quan của Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

12.   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

 4. Cán bộ đơn vị qua các thời kỳ

4.1. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT

Họ tên

Chức Vụ

Thười gian công tác

1

PGS.TS. Trần Tuấn Hiếu

 

Phó giám đốc phụ trách

Giám đốc

 

2006-2007

2007-2017

2

TS. Ngô Trang Hưng

Phó Giám đốc trung tâm

2006-2007

3

ThS. Đỗ Xuân Đặng

Phó Giám đốc trung tâm

2008-nay

4

TS. Mai Thị Bích Ngọc

 

Phó Giám đốc trung tâm

2010-nay

5

ThS. Nguyễn Thị Thu Quyết

Phó Giám đốc trung tâm

2017-nay

4.2. Cán bộ đơn vị hiện tại

TT

Họ và tên Chức vụ, ảnh cá nhân

Trình độ

Nhiệm vụ

Điện thoại Email

1

 

TS. Mai Thị Bích Ngọc

Tiến sĩ

- Phó Giám đốc

- Chịu trách nhiệm, quản lý điều hành chung hoạt động trung tâm

- Phụ trách hoạt động xuất bản Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao

- Tham gia hoạt động xuất bản và viết tin, bài đăng website

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và Ban giám đốc trung tâm

0988844943 maingoctdtt@gmail.com

2

 

ThS. Đỗ Xuân Đặng

Thạc sĩ

- Phó Giám đốc

- Phụ trách chung hoạt động công nghệ thông tin

- Quản lý Website của Nhà trường

- Phối hợp sửa chữa máy văn phòng và quản lý đường mạng

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và Ban giám đốc trung tâm

0983601706

dang210275@gmail.com

3

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Quyết

Thạc sĩ

- Phó Giám đốc

- Phụ trách hoạt động xuất bản và thư viện

- Tham gia hoạt động xuất bản tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao; tham gia viết tin, bài đăng Website

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và Ban giám đốc trung tâm

0936247773 thuquyetnguyen@gmail.com

4

 

CN. Trần Hải An

Cử nhân

- Chuyên viên

- Phụ trách chụp ảnh, lấy tin, quản lý thông tin hình ảnh, sự kiện Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

- Phối hợp sửa chữa máy văn phòng và quản lý đường mạng

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và Ban giám đốc trung tâm

0988500476

trananbg@gmail.com

5

 

 

CN. Lê Thị Tuyết Thương

Cử nhân

- Chuyên viên

- Phụ trách hoạt động phòng truyền thống

- Ban thư ký tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao

- Tham gia công tác xuất bản

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và Ban giám đốc trung tâm

0982943212

letuyetthuong@gmail.com

6

 

CN. Nguyễn Thị Thương

Cử nhân

- Nhân viên thư viện

- Phụ trách làm nghiệp vụ thư viện

- Tham gia phục vụ các phòng chức năng khi có yêu cầu

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và Ban giám đốc trung tâm

0914339060

thuongnguyen.tv@gmail.com

7

 

CN. Vũ Thị Hoa

Cử nhân

- Nhân viên thư viện

- Phụ trách phòng mượn và công tác nghiệp vụ phòng mượn

- Thực hiện công tác văn thư trung tâm

- Tham gia phục vụ các phòng chức năng khi có yêu cầu

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và Ban giám đốc trung tâm

01686422466

lanhoa1989@gmail.com

8

 

CN. Nguyễn Thị Thủy

Cử nhân

- Nhân viên thư viện

- Phụ trách phòng bán và hoạt động nghiệp vụ phòng bán

- Tham gia phục vụ các phòng chức năng khi có yêu cầu

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và Ban giám đốc trung tâm

0986068004

9

 

CN. Nguyễn Thị Thu Trang

Cử nhân

- Nhân viên thư viện

- Phụ trách phòng đọc và hoạt động nghiệp vụ phòng đọc

- Tham gia phục vụ các phòng chức năng khi có yêu cầu

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và Ban giám đốc trung tâm

0973306469

Trang25101986@gmail.com

5. Các thành tích đã đạt được

Năm

Thành tích

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2010

Giấy khen

Tập thể lao động tiên tiến

Số 437/QĐ - ĐHTTBN, ngày 14 tháng 10 năm 2010, của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

2011

Giấy khen

Tập thể lao động tiên tiến

Số 608/QĐ - TDTT BN, ngày 21 tháng 10 năm 2011, của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

2012

Giấy khen

Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc

Quyết định Số 130/ QĐ - ĐHTTBN, ngày 5 tháng 3 năm 2012, của Ban chấp hành công đoàn Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Giấy khen

Tập thể lao động tiên tiến

Số 712/QĐ - TDTT BN, ngày 16 tháng 10 năm 2012, của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

2013

Giấy khen

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 934/QĐ-TDTTBN ngày 08/10/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2014

Giấy khen

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 742/QĐ-TDTTBN ngày 05/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2015

Giấy khen

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 768/QĐ-TDTTBN ngày 09/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 3598/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2016

Giấy khen

Quyết định số 1143/QĐ-TDTTBN ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học THể dục thể thao Bắc Ninh

Bằng khen

Quyết định số 1274/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Giấy khen

Quyết định số …. Ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Ban tổ chức Tuần văn hóa Thể thao “70 năm Thể thao Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển của đất nước”

2017

Giấy khen

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 883/QĐ-TDTTBN ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao bắc Ninh

Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 3592/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6. Một số hình ảnh hoạt động của đơn vị

 

 

Trung tâm Thông tin, Thư viện phối hợp tổ chức Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6)

Trung tâm Thông tin, Thư viện phối hợp với trung tâm Triển lãm Văn hóa, Nghệ Thuật Việt Nam tổ chức giới thiệu hình ảnh Trường Đại học TDTT Bắc Ninh trong Tuần văn hóa Thể thao “70 năm Thể thao Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển của đất nước” tại Triển lãm Vân Hồ, Hà Nội năm 2015

Các thành viên đơn vị tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể (Văn nghệ, thi đấu thể thao, thi nữ công gia chánh…). Ảnh: Hội thi Ca múa nhạc Công đoàn Trường Đại học TDTT Bắc Ninh năm 2016

 

Trung tâm Thông tin, Thư viện phối hợp giới thiệu sách và quảng bá tuyển sinh của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh trong Ngày Sách Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm 2017 với chủ đề “Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng” tại Thư viện tỉnh Bắc Ninh

Trung tâm Thông tin, Thư viện đã có những đóng góp rất tích cực trong việc tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Quốc tế năm 2017

 

 

Chuyên mục tin tức