Mẫu Báo cáo công tác năm và kế hoạch năm 2020

17-01-2020 09-42

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Kính gửi Trưởng các đơn vị,

Căn cứ Kết luận của Hội đồng bảo vệ Kế hoạch năm, Nhà trường đề nghị các đơn vị hoàn thiện báo cáo theo kết luận và gửi lại chậm nhất là Thứ Ba (ngày 21/01/2020), gửi bản cứng và bản mềm cho đ/c Ngô Thị Thúy Nga để tổng hợp, báo cáo!

Mẫu báo cáo mới nhất đăng tải trên Website trường,

Mẫu 1 - Dành cho các Khoa

Mẫu 2 - Phòng, Ban và các tổ chức trực thuộc

Trân trọng!

Mẫu 1

Mẫu 2

Chuyên mục tin tức