Một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới

17-03-2021 00-00

Ngày 17/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành thông báo số: 168/UBND-KGVX về một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.

Chuyên mục tin tức