Mục tiêu chất lượng năm 2019

16-01-2020 09-09

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2019

 

 

Để tích cực thực hiện cam kết như "chính sách chất lượng" đã công bố, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, thiết lập mục tiêu chất lượng năm 2019, bao gồm các nội dung sau:

1. 10% giảng viên được cử đi thực tế hoặc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Hàng năm các giảng viên và các học viên được nghe ít nhất một lần chuyên gia trong nước/nước ngoài giảng bài về chuyên môn nghiệp vụ...

2. 70% cán bộ, viên chức và học viên hài lòng về các hoạt động đào tạo của Nhà trường.

3. 100% giảng viên lên lớp có đầy đủ giáo trình, giáo án và đúng theo kế hoạch, chương trình giảng dạy/đào tạo.  

4. Tích cực triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và được cấp chứng chỉ vào tháng 10-7-2019

Mục tiêu chất lượng nêu trên, đã được lãnh đạo Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và trưởng các đơn vị xem xét và thống nhất vào tháng 6-2019.

 

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                   (đã ký)

                                                                                  PGS.TS Nguyễn Văn Phúc

Chuyên mục tin tức