NCS KOULAP KEOMANY bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp cơ sở

18-11-2021 00-00

Ngày 18/11,  Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS KOULAP KEOMANY với đề tài: Nghiên cứu giải pháp phát triển phong trào TDTT quần chúng ở Thủ đô Viêng – Chăn nước CHDCND Lào”.  Chuyên ngành:  Giáo dục học;  Mã ngành:  9140101.

NCS KOULAP KEOMANY báo cáo luận án trước Hội đồng và nhà khoa học

Hội đồng chấm luận án cho NCS gồm: GS.TS Nguyễn Đại Dương, Chủ tịch Hội đồng; TS Trương Anh Tuấn, phản biện 1; TS Lê Anh Thơ,  phản biện 2; TS Nguyễn Thị Kim Lan, ủy viên; TS Nguyễn Hoàng Thụ, ủy viên; PGS.TS Ngô Hải Hưng, ủy viên và PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Phương, ủy viên thư ký.

Qua khảo sát thực trạng phát triển phong trào thể thao quần chúng ở thủ đô Viêng – Chăn bằng những tiêu chí đã lựa chọn của đề tài cho thấy các chỉ số: Số người tập luyện thường xuyên; Số gia đình tập luyện thể thao; Số câu lạc bộ thể thao; Số giải thể thao quần chúng, số lượng người tham gia; Cơ sở vật chất phục vụ phong trào thể thao quần chúng; Số cán bộ thể thao quần chúng; Số kinh phí chi cho hoạt động thể thao quần chúng hàng năm tăng trưởng thấp và phân bổ chưa đồng đều giữa các quận/huyện của thủ đô. Đặc biệt, công tác thể thao quần chúng của thủ đô Viêng – Chăn còn chưa có những giải pháp khoa học và phù hợp được sử dụng thường xuyên để phát triển phong trào TDTT quần chúng của thủ đô.   

Trên cơ sở kiểm chứng khoa học mà đề tài lựa chọn bước đầu đã thể hiện tính hiệu quả sau 1 năm áp dụng thông qua các tiêu chí kiểm tra đánh giá các giải pháp đều tăng trưởng từ 12.99% đến 200% và các chỉ số phát triển phong trào TDTT quần chúng của thủ đô Viêng - Chăn như: Số người tập luyện thường xuyên; Số gia đình tập luyện TDTT; Số câu lạc bộ TDTT; Số giải thể thao quần chúng, số lượng người tham gia; Cơ sở vật chất phục vụ phong trào TDTT quần chúng; Số cán bộ thể dục thể thao quần chúng; Số kinh phí chi cho hoạt động TDTT quần chúng hàng năm Các chỉ số này có sự tăng trưởng từ 4.20% đến 51.91% sau khi áp dụng các giải pháp.

NCS KOULAP KEOMANY chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

Tuy còn những hạn chế cần chỉnh sửa song đề tài của NCS được Hội đồng đánh giá là công phu, đủ hàm lượng khoa học, kết cấu các chương, mục rõ ràng đúng quy định của một luận án Tiến sỹ giáo dục học.

Kết quả Hội đồng nhất trí 07/07 (100%) thành viên Hội đồng  đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao cho phép NCS được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Trường sau khi đã chỉnh sửa luận án theo kết luận của Hội đồng./.

Chuyên mục tin tức