Phiếu bổ sung lý lịch viên chức

15-01-2021 16-33

Phòng Hành chính, Tổng hợp thông báo đến các đơn vị trong Nhà trường về việc nộp bổ sung hồ sơ cán bộ. Đề nghị các đồng chí Trưởng đơn vị phổ biến, quán triệt thực hiện đúng, đầy đủ nội dung trong Thông báo nộp về Phòng Hành chính, Tổng hợp (đ/c Lê Thị Thanh Thảo) trước ngày 22/01/2021. Mẫu đơn đăng ký theo tệp đính kèm. Trân trọng./.

Thông báo bổ sung hồ sơ

Sơ yếu lý lịch viên chức

Phiếu bổ sung lý lịch viên chức

Chuyên mục tin tức