Theo dõi mục tiêu chất lượng

16-01-2020 09-12

 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

 

THEO DÕI THỰC HIỆN MỤC TIÊU

CHẤT LƯỢNG

MTCL

Lần ban hành :  02

Ngày hiệu lực : 10-7-2019

Trang: 1/1

 

 

 

Theo dõi thực hiện Mục tiêu

Năm 2019

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

  1. MT1: 100% tài liệu, văn bản hồ sơ được sắp xếp theo trình tự, có danh mục tài liệu, danh mục hồ sơ.
  2. MT2: 100% hồ sơ trình duyệt đảm bảo thời gian quy định .
  3. MT3: Tích cực triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và dược cấp chứng chỉ vào tháng 10-2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện lãnh đạo

Chuyên mục tin tức