THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01

30-07-2022 17-28

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 01

(Từ 01/08/2022 đến 06/08/2022)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2022 – 2023

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

CS57 HLTT (GA 1)

H.Phương+Nga

CS57 GDTC (GA 1)

H.Phương+Nga

 

 

CS57 GDTC (GA 2)

H.Phương+Dũng

 

CS57 HLTT (GA 2)

Nga+Thảo

3+4

 

 

 

 

 

5+6

 

 

 

 

 

7+8

 

 

 

 

 

GV

Giờ dạy

Coi thi

Hùng

 

 

Hiếu

 

 

Nga

6

 

Hoài Phương

6

 

Thủy

   

Mai Phương

   

Dũng

2

 

Tổng

2

 
 

16

 

TRƯỞNG BM

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

 CÁN BỘ XẾP LỊCH

       VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức