THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 02 NĂM HỌC 2022 - 2023

06-08-2022 07-36
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: CẦU LÔNG
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 02
Từ ngày 08 tháng 8 đến 12 tháng 8 năm 2022

HỌC KỲ: I            NĂM HỌC: 2022 - 2023

THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2
CS57HLTT THẠCH
CS55GDTC ĐỨC
CS55HLTT ĐỨC
CS56HLTT MINH
CS55GDTC HUYỀN
CS57HLTT THẠCH
CS55HLTT HUYỀN
3+4
CS56GDTC MINH
CS57GDTC THẠCH
CS56GDTC MINH
 
CS57GDTC THẠCH
5+6
 
 
 
 
CS56HLTT MINH
7+8
 
 
 
 
 
Lịch trực BM
Cô Thư
Thấy Phương
Thầy Minh
Cô Huyền
Thầy Thạch
 Ghi chú: 
 - Thứ 2:
                     
 
Giờ dạy
Coi thi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỞNG BM
 

 

 
TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đức
4
 
CÁN BỘ XẾP LỊCH
 

 

 
TS.NGUYỄN VĂN THẠCH
Minh
8
 
Thạch 
8
 
Huyền
4
 
Thư
0
 
Phương
0
 
 
 
 
 
Σ
24
 
 
Chuyên mục tin tức