Thời khóa biểu tuần 12 (42)

17-10-2022 08-09

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH             LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: I  -  Năm học: 2022-2023

                                                                                                                       

       TUẦN:     12 (42)   Từ ngày:      17/10/2022               Đến ngày:        22/10/2022

                                                                                                           

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

1+2

 

 

CS K55 HLTT

DUNG

CS K55 GDTC

DUNG

 

CS K56 GDTC

HUY

 

 

CS K55 GDTC

DUNG

 

CS K55 HLTT

HUY

CS K57 HLTT

DUNG

 

CS K56 HLTT

HUY

 

3+4

CS K57 HLTT

DUNG

 

CS K56 GDTC

HUY

CSK57 GDTC

DUNG

 

CS K56 HLTT

HUY

 

 

 

 

 

CS K57 GDTC

DUNG

 

 

5+6

 

 

 

 

 

 

 

7+8

 

 

 

 

 

 

  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

10

00

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

0

00

3

ThS Nguyễn Thùy Dung

14

00

 

Tổng

24

00

  

 

 

 

 

TRƯỞNG KHOA

 

PGS.TS. Trần Kim Tuyến

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

TS. Nguyễn Lê Huy

CÁN BỘ THỐNG KÊ

 

Th.s Nguyễn Thùy Dung

Chuyên mục tin tức