Thời khóa biểu tuần 13

26-10-2021 07-10

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH             LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: I  -  Năm học: 2021-2022

                                                                                                                       

       TUẦN: 13      Từ ngày:  25/10/2021                Đến ngày: 30/10/2021                                                                    

      THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

1+2

 

 

CS K54 GDTC

DUNG

 

CSK56 HLTT

HUY

 

CSK57HLTT

HƯỜNG

CS K54 GDTC

HUY

 

PTK55 K4

DUNG

 

CSK57 GDTC

HƯỜNG

CS K54HLTT

HUY

 

PTK55 K1

DUNG

 

CS K54HLTT

HUY

 

CSK57HLTT

HƯỜNG

 

PTK55 K1

DUNG

 

3+4

CS K54HLTT

HUY

 

PTK55 K3

DUNG

 

CS K56GDTC

HƯỜNG

 

PTK55 K2

DUNG

 

CSK56 HLTT

HUY

CSK55 GDTC

HUY

 

CS K56GDTC

DUNG

 

CSK57 GDTC

HƯỜNG

PTK55 K2

DUNG

 

CS K56GDTC

HUY

 

 

5+6

 

CSK55HLTT

DUNG

CSK55 GDTC

HƯỜNG

CS K54 GDTC

DUNG

 

CS K54HLTT

HƯỜNG

CSK55HLTT

HUY

 

PTK55 K3

DUNG

 

CSK56 HLTT

HƯỜNG

 

7+8

CSK55HLTT

HUY

 

CS K54 GDTC

HƯỜNG

 

PTK55 K4

HƯỜNG

 

 

 

                  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

20 0

20

TS. Nguyễn Xuân Hường

20 0

30

ThS Nguyễn Thùy Dung

22 0

 

Tổng

62 0

   TRƯỞNG BM                       GIÁO VỤ BM

 

 

Ts. Nguyễn Lê Huy      Ths Nguyễn Thùy Dung

Chuyên mục tin tức