Thời khóa biểu tuần 17 ( 47)

20-11-2022 16-33

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH             LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: I  -  Năm học: 2022-2023

                                                                                                                       

       TUẦN:     17 (47)   Từ ngày:      21/11/2022               Đến ngày:        26/11/2022                                              

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

1+2

 

 

CS K55 HLTT

         DUNG

 

CS K56 HLTT

HƯỜNG

PT K4

DUNG

 

CS K56 HLTT

HUY

CS K58 HLTT

DUNG 

 

CS K56 GDTC

HUY

 

CS K58 HLTT

HUY

 

PT K5

HƯỜNG

PTK5

HUY

 

CS K57 HLTT

HƯỜNG

 

 

 

 

3+4

CS K57 HLTT

HƯỜNG

 

PT K2

DUNG

CS K57 GDTC

DUNG

 

CS K58 GDTC

HUY

PT K2

DUNG

 

CS K55 HLTT

HUY

PT K6

HUY

 

PT YS

DUNG

CS K57 GDTC

HUY

 

PT K6

HƯỜNG

 

 

5+6

CS K58 HLTT

DUNG

 

PT K1

HƯỜNG

PT K3

DUNG

 

PT YS

HUY

CS K58 GDTC

DUNG

 

PT K3

HUY

 

 

CS K58 GDTC

DUNG

 

PT K1

HUY

CS K58 GDTC

HUY

 

PT K4

HƯỜNG

 

7+8

CS K56 GDTC

      HƯỜNG

 

CS K55 GDTC

      DUNG

 

 

 

CS K55 GDTC

DUNG

 

CS K58 HLTT

HƯỜNG

 

BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

24

00

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

18

00

3

ThS Nguyễn Thùy Dung

26

00

 

Tổng

68

00

 

  

 

 

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

 PGS.TS. Trần Kim Tuyến

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

 

 

TS. Nguyễn Lê Huy

CÁN BỘ THỐNG KÊ

 

 

 

 

Th.s Nguyễn Thùy Dung

Chuyên mục tin tức