THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18

27-11-2021 17-11

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 18

(Từ 29/11/2021 đến 03/12/2021)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2021 – 2022

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

CS 57 HLTT (GA14)

H.Phương+Hùng

 

PT57 K5 (GA 14)

Nga+Hiếu

CS57 GDTC (GA13)

Hùng+Thủy

 

PT57 K7 (GA14)

Hiếu+Thu

 

CS57 HLTT (GA15)
H.Phương+Hùng

 

PT57 K7 (GA15)

Hiếu+Thảo

CS57 HLTT (GA16)

Hùng+Thủy

 

PT57 K1 (GA16)

Hiếu+Thảo

 

PT57 K3 (GA16)

Nga+Hiệp

PT57 K8 (GA16)

H.Phương+Hiệp

 

 

3+4

PT57 K2 (GA14)

H.Phương+Dũng

 

PT57 K4 (GA14)

Nga+Hiếu

PT57 K8 (GA14)

Hiếu+Thu

 

CS57 GDTC (GA15)

H.Phương+Hùng

PT57 K2 (GA15)

Nga+Hiệp

 

PT57 K4 (GA15)

Hiếu+Thu

PT57 K2 (GA16)

H.Phương+Hiệp

 

PT57 K4 (GA16)

Thu+ Dũng

5+6

PT57 K1 (GA14)

Hiếu+Thảo

 

PT57 K3 (GA14)

Nga+Hiệp

 

PT57 K10 (GA14)

H.Phương+Thu

PT57 K1 (GA15)

Hiếu+Thu

 

PT57 K3 (GA15)

Nga+Hiệp

PT57 K5 (GA15)

Hiếu+Thảo

 

PT57 K9 (GA15)

H.Phương+Dũng

CS57 GDTC (GA16)

H.Phương+Hùng

 

PT57 K5 (GA16)

Hiếu+Thảo

 

PT57 K7 (GA16)

Nga+Dũng

PT57 K9 (GA16)

Nga+Dũng

7+8

PT57 K6(GA14)

Nga+Hiệp

 

PT57 K9 (GA14)

H.Phương+Hiếu

PT57 K10 (GA15)

Nga+Thu

 

PT57 K6 (GA15)

H.Phương+Dũng

PT57 K6 (GA16)

H.Phương+Hiếu

 

PT57 K8 (GA15)

Nga+Thảo

PT57 K10 (GA16)

Nga+Dũng

GV

Giờ dạy

Coi thi

Hùng

12

 

Hiếu

26

 

Nga

24

 

Hoài Phương

24

 

Thủy

4

 

Mai Phương

0

 

Thu

14

 

Hiệp

14

 

Dũng

14

 

Thảo

12

 

Tổng

144

 

TRƯỞNG BM

 

 

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

 GIÁO VỤ BM

 

 

       VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức