Thời khóa biểu tuần 19

04-12-2021 17-42

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH             LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: I  -  Năm học: 2021-2022

                                                                                                                       

       TUẦN: 19      Từ ngày:  6/12/2021                Đến ngày: 11/12/2021           

                                                        

      THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

1+2

 

 

CS K57 HLTT

DUNG

 

CS K57 HLTT

HƯỜNG

 

CS K57 HLTT

DUNG

 

 

3+4

 

 

CS K57 GDTC

HƯỜNG

 

 

 

 

5+6

 

 

 

 

 

 

7+8

 

 

 

 

CS K57 GDTC

HƯỜNG

 

 

 

                  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

00

00

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

06

00

3

ThS Nguyễn Thùy Dung

04

00

 

Tổng

10

00

   TRƯỞNG BM                       GIÁO VỤ BM

 

 

Ts. Nguyễn Lê Huy      Ths Nguyễn Thùy Dung

Chuyên mục tin tức