Thời khóa biểu tuần 19 (49)

04-12-2022 14-17

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH             LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: I  -  Năm học: 2022-2023

                                                                                                                       

       TUẦN:     19 (49)   Từ ngày:      05/12/2022               Đến ngày:        10/12/2022                                              

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

 

1+2

 

 

 

CS K57 HLTT

HƯỜNG

 

PT K1

DUNG

CS K55 HLTT

HƯỜNG

 

PT K1

DUNG

PT K3

HƯỜNG

 

PTK4

HUY

 

         PT K3

HƯỜNG

 

PTK5

HUY

HL CS3

DUNG

HL CS3

DUNG

 

3+4

PT K6

HƯỜNG

 

PT YS

DUNG

PT K2

HƯỜNG

 

PT K5

DUNG

PTK2

HƯỜNG

 

PT K6

DUNG

CS K56 GDTC

HUY

 

PT YS

HƯỜNG

CS K55HLTT

HUY

 

PT K4

DUNG

HL CS3

DUNG

HL CS3

DUNG

 

 

5+6

CS K58 HLTT        HƯỜNG

 

CSK55 GDTC

DUNG

CS K58 GDTC

DUNG

 

CS K58 HLTT

HƯỜNG

 

CSK58 GDTC

DUNG

 

CS K56 GDTC

HƯỜNG

CS K58 GDTC

HƯỜNG

 

CS K58 HLTT

HUY

HL CS3

DUNG

 

CS K58 GDTC

HUY

 

CS K56 HLTT

DUNG

HL CS3

DUNG

HL CS3

DUNG

 

7+8

CS K57 GDTC

DUNG

 

CS K56 HLTT

HƯỜNG

CS K55 GDTC

HƯỜNG

 

HL CS3

DUNG

 

 

CSK58

HLTT

HƯỜNG

 

HL CS3

DUNG

 

HL CS3

DUNG

 

HL CS3

DUNG

 

HL CS3

DUNG

HL CS3

DUNG

 

BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

12

00

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

30

00

3

ThS Nguyễn Thùy Dung

48

00

 

Tổng

90

00

 

  

 

 

 

TRƯỞNG KHOA

 PGS.TS. Trần Kim Tuyến

TRƯỞNG BỘ MÔN

         TS. Nguyễn Lê Huy

CÁN BỘ THỐNG KÊ

      Th.s Nguyễn Thùy Dung

Chuyên mục tin tức