THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 NĂM HỌC 2021 - 2022

02-01-2022 11-45
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: CẦU LÔNG
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 23
Từ ngày 03 tháng 01 đến 07 tháng 01 năm 2022

HỌC KỲ: I            NĂM HỌC: 2021 - 2022

THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7
CN
1+2
 
 
CS57HLTT MINH+THẠCH
CS57HLTT MINH+THẠCH
CS57HLTT MINH+THẠCH
 
 
3+4
 
 
CS57GDTC MINH
 
 
 
 
5+6
 
CS57GDTC THẠCH
CS57HLTT MINH+ĐỨC
HỌC LẠI
PTU – HLTT ĐỢT 4
HUYỀN
HỌC LẠI
PTU – HLTT ĐỢT 4
HUYỀN
CS57GDTC MINH
HỌC LẠI
PTU – HLTT ĐỢT 4
HUYỀN
HỌC LẠI
PTU – HLTT ĐỢT 4
HUYỀN
HỌC LẠI
PTU – HLTT ĐỢT 4
HUYỀN
KIỂM TRA GK
HỌC LẠI
PTU – HLTT ĐỢT 4
HUYỀN+THẠCH
7+8
 
HỌC LẠI
PTU – HLTT ĐỢT 4
HUYỀN
HỌC LẠI
PTU – HLTT ĐỢT 4
HUYỀN
HỌC LẠI
PTU – HLTT ĐỢT 4
HUYỀN
CS57GDTC MINH
HỌC LẠI
PTU – HLTT ĐỢT 4
HUYỀN
HỌC LẠI
PTU – HLTT ĐỢT 4
HUYỀN
HỌC LẠI
PTU – HLTT ĐỢT 4
HUYỀN
9+10
 
 
VĐV CẤP CAO
CS57HLTT MINH
VĐV CẤP CAO
CS57HLTT MINH
VĐV CẤP CAO
CS57HLTT MINH
VĐV CẤP CAO
CS57HLTT MINH
 
Lịch trực BM
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ghi chú: - Hình thức học tập và giảng dạy trên phần mềm microsoft team

- Giảng dạy theo lịch mùa đông: Sáng từ 7h – 11h; Chiều từ 13h30’ – 17h30’ 

                     
 
Giờ dạy
Coi thi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỞNG BM
 
 
TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đức
2
 
GIÁO VỤ BM
 
 
NGUYỄN VĂN THẠCH
Minh
22
 
Thạch 
10
 
Huyền
24
 
Thư
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ
58
 
 
Chuyên mục tin tức