THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29

12-02-2022 14-57

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 29

(Từ 14/02/2022 đến 18/02/2022)

 

HỌC KỲ II                 NĂM HỌC 2021 – 2022

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

 

CS 56 GDTC (GA 01)

Hiếu+Thảo

 

CS 57 GDTC (GA 01)

H.Phg+M.Phg

 

CS 57 GDTC (GA 02)

H.Phg+M.Phg

 

CS 57 HLTT (GA 02)

Hiếu+Thảo

 

3+4

CS 55 GDTC (GA 01)

Thủy+Hùng

CS 55 HLTT (GA 01)

Thủy+Hùng

 

CS 55 GDTC (GA 02)

Thủy+Hùng

CS 55 HLTT (GA 02)

Thủy+Hùng

 

CS 56 GDTC (GA 02)

Hiếu+Thảo

5+6

CS 57 HLTT (GA 01)

H.Phg+ M.Phg

 

 

 

 

7+8

 

 

 

 

 

 

GV

Giờ dạy

Coi thi

Hùng

8

 

Hiếu

6

 

Nga

 

 

Hoài Phương

6

 

Thủy

8

 

Mai Phương

6

 

Thảo

6

 

Tổng

40

 

TRƯỞNG BM

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

 GIÁO VỤ BM

       VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức