THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31

26-02-2022 18-09

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 31

(Từ 28/02/2022 đến 04/03/2022)

 

HỌC KỲ II                 NĂM HỌC 2021 – 2022

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

 

CS 57 GDTC (GA 05)

Hiếu+M.Phg

 

CS 57 GDTC (GA 06)

Thủy+M.Phg

 

CS 57 HLTT (GA 06)

Hiếu+Thảo

 

3+4

CS 55 GDTC (GA 05)

Thủy+Hùng

CS 55 HLTT (GA 05)

Thủy+Hùng

 

CS 55 GDTC (GA 06)

Thủy+Hùng

 

CS 56 GDTC (GA 06)

Hiếu+Thảo

CS 55 HLTT (GA 06)

Thủy+Hùng

 

CS 56 GDTC (GA 07)

Hiếu+Thảo

5+6

CS 57 HLTT (GA 05)

Hiếu+ M.Phg

 

 

 

 

7+8

         

GV

Giờ dạy

Coi thi

Hùng

8

 

Hiếu

12

 

Nga

 

 

Hoài Phương

 

 

Thủy

10

 

Mai Phương

6

 

Thảo

8

 

Tổng

44

 

TRƯỞNG BM

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

 GIÁO VỤ BM

       VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức