THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 NĂM HỌC 2021 - 2022

26-02-2022 17-14
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: CẦU LÔNG
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 31
Từ ngày 28 tháng 02 đến 04 tháng 03 năm 2022

HỌC KỲ: II           NĂM HỌC: 2021 - 2022

THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2
PHỔ TU 56GDTC K3
MINH+HUYỀN
PHỔ TU 56GDTC K4
MINH
CS56HLTT THẠCH
PHỔ TU 56GDTC K1
MINH
CS55GDTC
HUYỀN
CS57HLTT
THẠCH
 
PHỔ TU 56GDTC K2
MINH
3+4
PHỔ TU 56GDTC K1
MINH
 
CS57GDTC THẠCH
PHỔ TU 56GDTC K2
MINH
CS55HLTT ĐỨC
PHỔ TU 56GDTC K3
MINH+HUYỀN
 
CS57GDTC THẠCH
CS56HLTT THẠCH
PHỔ TU 56GDTC K4
MINH
CS55HLTT ĐỨC
5+6
PHỔ TU 56GDTC K5
MINH
CS56GDTC HUYỀN
CS57HLTT
THẠCH
PHỔ TU 56GDTC K6
MINH
PHỔ TU 56GDTC K5
MINH
CS56GDTC HUYỀN
CS56HLTT THẠCH
CS56GDTC HUYỀN
PHỔ TU 56GDTC K6
MINH
CS55GDTC
HUYỀN
7+8
 
 
 
 
 
Lịch trực BM
 
 
 
 
 

 Ghi chú: - Giảng dạy theo lịch mùa đông: Sáng từ 7h – 11h; Chiều từ 13h30’ – 17h30’

                     
 
Giờ dạy
Coi thi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỞNG BM
 

 

 
TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đức
4
 
GIÁO VỤ BM
 

 

 
NGUYỄN VĂN THẠCH
Minh
24
 
Thạch 
14
 
Huyền
14
 
Thư
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ
56
 
 

 

Chuyên mục tin tức