Thời khóa biểu tuần 33

12-03-2022 07-41

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Bóng chuyền

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 33

 ( Từ ngày: 14/03/2021 Đến 18/03/2022)

HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

1-2

PT BC K3

ÁNH

CS 57 HLTT

ÁNH TUẤN

CS 56 HL

VƯỢNG

CS 55 HL

THỤC

PT BC K4

SỰ

CS 56 GDTC2

VƯỢNG

CS 55GDTC

THỤC

CS 55GDTC

THỤC

PT BC K3

ÁNH

CS 56 GDTC1;2

VƯỢNG

TUẤN

CS 57 HLTT

ÁNH SỰ

CS 56 GDTC1

VƯỢNG

CS 55 HL

THỤC

PT BC K4

TUẤN

 

 

 

3-4

CS 57 GDTC

ÁNH SỰ

CS 56 GDTC2

VƯỢNG

PT BC K1

TUẤN

CS 56 GDTC1

VƯỢNG

CS 57 GDTC

ÁNH TUẤN

PT BC K2

 SỰ

CS 56 HL

VƯỢNG

 PT BC K1

SỰ

PT BC K2

SỰ

 

5-6

   

CS 56 HL

VƯỢNG

 

 

 

 

 

7-8

     

 

   

9-10

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tiết 56 từ 13h30, 78 từ 15h45.

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

   1

Phạm Thế Vượng

16

 

2

Tô Xuân Thục

8

 

3

Nguyễn Ngọc sự

12

 

4

Nguyễn Tất Tuấn

10

 

5

Nguyễn Ngọc Ánh

12

 

6

NgThị Thu Hiền

0

 

7

Lê Trí Trường

0

 

Tổng

58

 

   

     T. BỘ MÔN                       GV. BỘ MÔN

 

 

 

TS. TÔ XUÂN THỤC     THS. NGUYỄN TẤT TUẤN

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức