THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35

26-03-2022 14-36

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 35

(Từ 28/03/2022 đến 01/04/2022)

 

HỌC KỲ II                 NĂM HỌC 2021 – 2022

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

 

CS 57 GDTC (GA 14)

H.Phg + Nga

 

CS 57 GDTC (GA 16)

H.Phg + Nga

 

CS 57 HLTT (GA 15)

Hiếu+Thảo

CS 57 HLTT (GA 16)

H.Phg+Nga

3+4

CS 54 HLTT (GA 17)

Hùng + Thảo

 

CS 55 GDTC (GA 14)

Thủy+ M.Phg

CS 54 HLTT (GA 18)

Hùng + Thảo

 

CS 55 GDTC (GA15)

Thủy+Nga

 

CS 55 HLTT (GA 14)

M.Phg+Hiếu

CS 54 HLTT (GA 19)

Hùng + Thủy

 

CS 57 GDTC (GA15)

H.Phg+Nga

CS 54 HLTT (GA 20)

Hùng + Thảo

 

CS 55 GDTC (GA 16)

Thủy+M.Phg

 

CS 56 GDTC (GA 18)

Hiếu+ Nga

CS 54 HLTT (GA 21)

Hùng + Thảo

 

CS 55 HLTT (GA 16)

Thủy+M.Phg

 

CS 56 GDTC (GA 19)

Hiếu+Nga

5+6

CS 57 HLTT (GA 14)

H.Phg+ Nga

 

 

CS 55 HLTT (GA 15)

Thủy+M.Phg

 

7+8

 

CS 56 GDTC (GA 17)

Hiếu+Thảo

 

 

 

*Ghi chú:

              - Thứ 4 (29/03), 15h30: Họp BM triển khai kế hoạch hội thảo khoa học (trực tuyến)

              - Thứ 7, CN (02,03/04): Đ/c Hiếu giảng dạy lớp LT4 theo phân công.

GV

Giờ dạy

Coi thi

Hùng

10

 

Hiếu

10

 

Nga

16

 

Hoài Phương

10

 

Thủy

12

 

Mai Phương

10

 

Thảo

12

 

Tổng

80

 

TRƯỞNG BM

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

 GIÁO VỤ BM

       VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức