THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 NĂM HỌC 2021 - 2022

26-03-2022 11-21
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: CẦU LÔNG
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 35
Từ ngày 28 tháng 03 đến 01 tháng 04 năm 2022

HỌC KỲ: II           NĂM HỌC: 2021 - 2022

 

THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2
PHỔ TU 56GDTC K3
MINH+ĐỨC
CS55GDTC
ĐỨC
CS56HLTT THẠCH
PHỔ TU 56GDTC K4
MINH
CS55GDTC
HUYỀN
CS57HLTT
MINH
KIỂM TRA GK
PHỔ TU 56GDTC K1
THƯ+ THẠCH
CS57GDTC THẠCH
KIỂM TRA GK
PHỔ TU 56GDTC K2
THƯ+THẠCH
3+4
CS54HLTT ĐỨC
CS57GDTC MINH
PHỔ TU 56GDTC K1
HUYỀN
CS54HLTT THẠCH
CS55HLTT ĐỨC
PHỔ TU 56GDTC K2
MINH
CS54HLTT THẠCH
CS57GDTC MINH
KIỂM TRA GK
PHỔ TU 56GDTC K3
THƯ+ĐỨC
HUYỀN
CS54HLTT THẠCH
CS54HLTT HUYỀN
CS55HLTT ĐỨC
CS56HLTT THẠCH
KIỂM TRA GK
PHỔ TU 56GDTC K4
THƯ+MINH
5+6
CS57HLTT
MINH
PHỔ TU 56GDTC K6
MINH
CS56GDTC HUYỀN
CS56HLTT THẠCH
KIỂM TRA GK
PHỔ TU 56GDTC K5
THƯ+ĐỨC
CS55HLTT ĐỨC
CS56GDTC HUYỀN
CS55GDTC
HUYỀN
CS57HLTT
MINH
KIỂM TRA GK
PHỔ TU 56GDTC K6
THƯ+THẠCH
7+8
CS56GDTC THẠCH
PHỔ TU 56GDTC K5
MINH
 
 
 
 
Lịch trực BM
Thầy Minh
Cô Thư
Thầy Thạch
Cô Thư
Cô Huyền

 Ghi chú: - Giảng dạy theo lịch mùa đông: Sáng từ 7h – 11h; Chiều từ 13h30’ – 17h30’

                     
 
Giờ dạy
Coi thi
 
 
 
 
 
 
TRƯỞNG BM
 

 

 
TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đức
16
 
GIÁO VỤ BM
 

 

 
NGUYỄN VĂN THẠCH
Minh
22
 
Thạch 
22
 
Huyền
14
 
Thư
12
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ
86
 
 

 

Chuyên mục tin tức