THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 NĂM HỌC 2021 - 2022

03-04-2022 18-10
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: CẦU LÔNG
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 36
Từ ngày 04 tháng 04 đến 08 tháng 04 năm 2022

HỌC KỲ: II           NĂM HỌC: 2021 - 2022

THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2
 
CS55GDTC
HUYỀN
CS56HLTT THẠCH
PHỔ TU 56GDTC K4
MINH
CS55GDTC
HUYỀN
PHỔ TU
56GDTC K1
THƯ
CS57HLTT
MINH
CS57GDTC THẠCH
PHỔ TU 56GDTC K2
THẠCH
3+4
CS54HLTT ĐỨC
PHỔ TU 56GDTC K1
MINH
CS57GDTC THẠCH
CS54HLTT THẠCH
CS55HLTT MINH
PHỔ TU 56GDTC K2
HUYỀN
CS54HLTT
 ĐỨC
PHỔ TU
56GDTC K3
HUYỀN+THẠCH
CS57GDTC MINH
KIỂM TRA GK
CS54HLTT THẠCH+ ĐỨC
CS54HLTT MINH
KIỂM TRA GK
CS55HLTT
ĐỨC+ HUYỀN
CS56HLTT THẠCH
PHỔ TU 56GDTC K4
THƯ
5+6
PHỔ TU 56GDTC K3
MINH+ĐỨC
CS57HLTT
THẠCH
PHỔ TU 56GDTC K6
HUYỀN
KIỂM TRA GK
CS56GDTC HUYỀN+ĐỨC
KIỂM TRA GK
CS56HLTT THẠCH+MINH
PHỔ TU
56GDTC K5
THƯ
CS55HLTT ĐỨC
CS56GDTC HUYỀN
KIỂM TRA GK
CS55GDTC
HUYỀN+ĐỨC
PHỔ TU 56GDTC K6
THẠCH
CS57HLTT
MINH
7+8
CS56GDTC THẠCH
PHỔ TU 56GDTC K5
MINH
 
 
 
 
Lịch trực BM
Thầy Minh
Cô Thư
Thầy Thạch
Cô Thư
Cô Huyền

 Ghi chú: - Giảng dạy theo lịch mùa đông: Sáng từ 7h – 11h; Chiều từ 13h30’ – 17h30’

                     
 
Giờ dạy
Coi thi
 
 
 
 
 
 
TRƯỞNG BM
 

 

 
TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đức
16
 
GIÁO VỤ BM
 

 

 
NGUYỄN VĂN THẠCH
Minh
20
 
Thạch 
24
 
Huyền
18
 
Thư
6
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ
84
 
 
Chuyên mục tin tức